ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקסו

ב"ה, י"א אדר, תש"י

כבוד הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י

שי'

שלום וברכה!

השיחה מי"ט כסלו בודאי נתקבלה במועדה ומוסג"פ הקונטרס לפורים הבע"ל, ובטח יזכה בו את כל סביבתו.

מובא בשיחה הנדפסת בקונטרס זה (עייג"כ שיחת שושן פורים ה'ת"ש) מאמר הצ"צ עה"פ אחד הי' אברהם: אין אברהם'ען האט מאיר געווען דער אחד אין אלע ענינים, און ער איז געווארען א אחד'יגער. עכ"ל.

פירושו בתחילה האיר "אחד" באברהם - היו שני דברים אחד ואברהם, והראשון האיר בהשני, ולא עוד אלא שהאיר בכל עניניו של השני. אבל אח"כ נתעצמו להיות דבר אחד - אברהם נעשה א אחד'יגער.

וע"ד מש"כ הרמב"ם (הלכות דעות רפ"ה): כשם שהחכם ניכר בחכמתו ובדעותיו והוא מובדל בהם משאר העם, כך צריך שיהי' ניכר במעשיו במאכלו ובמשקהו ובבעילתו ובעשיית צרכיו ובדיבורו ובהילוכו ובמלבושו ובכלכול דבריו ובמשאו ובמתנו. - אחר שהביא הכלל במעשיו מנה עשרה דברים. ואכ"מ. -

הרי שבין שייכותו של החכם אל שאר העם (שהחכם ניכר) ובין הבדלתו מהם (והוא מובדל) צ"ל בשווה (כשם... כך) הן בחכמתו ודעותיו, שהן הן עצמותו ומהותו של החכם, הן במעשיו, אף שלכאורה אין אלו אלא ענינים חיצונים שלו.

ועל דרך זה הוא תוכן דרישת נשיאי חסידות חב"ד, מאת השייכים אליהם, שיהיו חסידים, היינו להיות לא רק איש ואשה אשר מאיר בו ובה אור החסידות, אלא שיתעצמו עם אור תורת החסידות ומדות חסידות עד שיהיו לאחדים ממש.

וצדיקים ובפרט נשיאים מנהיגי ישראל דומים לבוראם (אסת"ר מ"א), מה הקב"ה אינו מבקש אלא לפי כחן והוא הנותן לך כח, כך נשיאינו נתנו לכל אחד ואחת מאתנו כח, אשר בהשתדלות הראוי' נוכל למלאות דרישתם הנ"ל.

ובכל אחד ואחת מאתנו הדבר תלוי.

וברכות צדיקים בכלל וברכות נשיאינו מנהיג דורנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בפרט קיימות ופועלות גם עתה, שתהי' ההשתדלות בהצלחה ונהי' חסידים כפירוש נשיאינו בשם זה.

בברכה ופ"ש

מ. שניאורסאהן

* * *

בברכה ופ"ש כל חבורתו תי', אשר עליו ועל זקני אנ"ש בכלל, לחזקם ואת כל סביבתם, מבלי התחשב עם מהלך נפשם בעצמם "ווארעם יעדער רגע דארף נוגע זיין" ועל שכמם האחריות. ובמילא אין זמן לאנחות, וטובה פעולה אחת כו'.

מכתבו מו' אדר נתקבל, עם הרשימות המוסג"ב. ונמסר הכל. וימים אלו יושלחו הקבלות, כבקשתו.

* * *

בברכה ופ"ש כל המושפעים מאתו לקבל אור תורת דא"ח (חב"ד) מדות חסידות (חג"ת) בפועל טוב (נהי"ם).

* * *

בברכה ופ"ש סביבתו, אשר עליו הוטל להאיר בהם אור תורת דא"ח (חב"ד) מדות חסידות (חג"ת) בפועל טוב (נהי"ם) מעמד (נסב"ת ו[תב"ס]).

* * *

בברכה ופ"ש כל אלו המוטלים עליו לעורר את פנימיותם ולהאירם באור תורת הדא"ח (חב"ד) מדות חסידות (חג"ת) בפועל טוב (נהי"ם).

ודאי ימשיך שילוח רשימותיו.

תקסו

נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1248, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

האגרת נשלחה לכו"כ.

מובא בשיחה: פורים ה'תש"ד, נדפסה בספר המאמרים ה'תש"י ע' 144.

עה"פ: יחזקאל לג, כד.

אין זמן לאנחות: ראה גם לעיל אגרת תקס.

טובה פעולה אחת: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ב אגרות שפב-ג. ובכ"מ. ימשיך שילוח רשימותיו: קטע זה למוהרש"ז דוכמן, ונדפסה בס' לשמע אזן ע' 11.

אגרות נוספות אליו - לעיל תיד, ובהנסמן בהערות שם.