ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקסח

ב"ה, י"ז אדר, תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"מ שי'

ליפסקאר

שלום וברכה!

אאשר בזה את קבלת מכתבו מב' תצוה בהסכמתו להתחיל בעבודתו בעניני החנוך בצפון אפריקא, כרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

ובהתאם להנ"ל, נא להתדבר תיכף עם הרה"ח והרה"ג הוו"ח וכו' הרב"ג שי' - וכותב אני גם לו נידון זה - ובהקדם האפשרי להתחיל בעבודה בפועל, כי כפי הידיעות מצפון אפריקא חבל על כל יום שהולך ולא עביד עבידתי'.

יעויין בקונטרס פורים המוסג"פ פי"א שכותב שם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, וז"ל: המלך שהוא בחיר העם וגדל מהם... ובשביל ניצוח המנגד הרי מבזבז כל סגולות האוצרות... הנאסף... מדור אחר דור... ועוד יותר שגם חייו משליך המלך מנגדו... מפקיר את חייו... פותחים את האוצרות... והכוונה בזה הם אנשי החיל שהם דוקא עושים את הנצחון.

הרי לנו כולנו רמז ביאור מה שאירע, הוראה כללית באיזה דרך עלינו ללכת, והבטחה בפשיטות שפתחו בשביל כאו"א מאתנו "סגולות האוצרות דהון יקר הנאסף והנקבץ במשך כמה שנים מדור אחר דור" כי אנו הם "אנשי החיל שהם דוקא עושים הנצחון".

כהנ"ל אינו זקוק להסברה, כי פשוט הוא וכשיתפסו, אז מ'וועט עס נעמען, בכח הראי', כמבואר בשיחה פי"ד, אז ילך לבטח לעבודתו בקדש ותהי' בהצלחה ומתאמת לחפץ ורצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

המחכה לבשו"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

תקסח

מהעתק המזכירות.

הרה"ח... ליפסקאר: אגרות נוספות אליו- לעיל תקנט, ובהנסמן בהערות שם.

בהסמכתו: לאגרת תקנח דלעיל.

הרב"ג: ה"ר בנימין גורודצקי, מנהל הלשכה לעזרת הפליטים.

בקונטרס... פי"א: סה"מ תש"י ע' 131.

בשיחה פי"ד: שם ע' 143.