ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקסט

ב"ה, י"ז אדר, תש"י

הרה"ח הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורב"ג שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתב מהוו"ח אי"א וכו' וכו' ר' מיכאל שי' ליפסקאר המודיע כי מוכן הוא למלא רצונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ולהתחיל בעבודתו בעניני החינוך באפריקא.

ומוסג"פ העתק המענה שלי אליו. בטח יפנה עתה לכת"ר ונא להתדבר אתו בפרטיות, מתאים להראשי פרקים שדברנו פה, ולהשתדל אשר בהקדם יתחילו בעבודה ממשית.

הטלגר' ע"ד דלית, כנראה מזוזות גדולות נתקבלה אבל האיש עדיין לא בא.

באיחולי כט"ס

מ. שניאורסאהן

תקסט

צילום האגרת נדפס בס' "זכרון" (גורודצקי) ע' 9.

מהורב"ג: מהו"ר בנימין גורודצקי. אגרות נוספות אליו- לקמן תתקעב. תקעח*.

תקפה* תרז. תרכ. תרכא.

המענה שלי: אגרת שלפנ"ז.

מזוזות גדולות: סכום מעות.