ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקסט *

ב"ה, י"ח אדר, תש"י

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מו"ה...

שלום וברכה!

מכתבו מיום ד' תצוה נתקבל, והפ"נ המוסג"ב, בעד הנער... נקרא היום על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

וראוי' זכות התעסקות אבי הנער בחינוך כשר של ילדי ישראל, להמשיך רפואה שלימה לבנו שי' בקרוב ממש.

ומה שכותב בענין התקשרות, הנה עלינו כולנו להתחזק בהתקשרותנו שעד עתה ביתר שאת ויתר עז, וע"פ דברי רבותינו נשיאינו והוראתם שנעתקו בהקדמתי לקונטרס פורים המצורף בזה.

בטח יזכה בקונטרס זה את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה ופ"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תקסט*

מהעתק המזכירות.