ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקעב

ב"ה, כ"ד אדר ה'תש"י

הרה"ח הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורב"ג שי'

שלום וברכה!

בתודה מאשר אני את קבלת מכתבו מט"ז וי"ז אדר בצירוף החשבון ורשימת הילדים שי' מאפריקה.

בינתים בטח קיבל את מכתבי הקודם בצירוף העתקת מכתב לר' מיכאל שי' ליפסקאר אשר הסכים להתחיל בעבודתו, ובודאי כבר באו בדברים נידון זה, ונא לזרזו בכל האפשר ולסייעו בעזהשי"ת בקבלת הוויזה וכדו'.

מר יצחק שי' שלום - ראש "אוצר התורה" - הביע את הסכמת מוסד שלו לקבל על עצמם את ההוצאות של קיום מוסדות החנוך באפריקא לאחר שיתייסדו ויהי' כבר דבר שנוסד בעולם. בפרטיות לא נדבר כלל עדיין, אבל יש מקום לשער שידרוש שיהי' שמם באמצע - ונא להודיע את חוות דעתו בזה בכלל ובפרט.

איני יודע בפרטיות מצב הר"ש שי' מאטוסאוו, (עפמש"כ שהבטיח לו שלא תהי' התערבות והשתדלות מכאן לעכבו, לא כתבתי לו בענין הנ"ל) - אבל תמי' היא בעיני, שאף אם התנה מראש שפטור הוא מזה, אבל בשביל מה ולמה עזב את משמרתו, שכנראה כר נרחב הוא והצליח בזה, ועתה הלוך ילך לחפש ולגשש בארץ אחרת ובעבודה אחרת, ועוזב כלי מחזיק וממשיך ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אשר גם עתה מטה האלקים בידו להמשיך מן באר וענני הכבוד, הן בגשמיות והן ברוחניות, לכל אלו המחזקים התקשרותם וההליכה בדרכיו אשר הורה ביתר שאת ויתר עז.

באיחולי כט"ס ופ"ש כהדו"ש

מ. שניאורסאהן

תקעב

צילום האגרת נדפס בס' "זכרון" (גורודצקי) ע' 161 וחלקה אף בלקו"ש חכ"ד ע' 418.

מהורב"ג: מהו"ר בנימין גורודצקי. אגרות נוספות אליו - לעיל תקסט, ובהנסמן בהערות שם.

הילדים שי' מאפריקה: ראה לעיל אגרות תקנט, תקעא, ובהנסמן בהערות שם ושם.

מכתבי הקודם: דלעיל תקסט.

הר"ש... לעכבו: במרסיי, בעבודת חינוך הילדים שבמחנות, כדלעיל אגרת שלפנ"ז. ראה לקמן אגרת תקפז - אליו.

1) ראה רמב"ם הל' מלכים פ"א ה"ז: שהמלכות ירושה כו' ולא המלכות בלבד אלא כל השררות. - ובספרי (דברים יז, כ) איתא: כל פרנסי ישראל.

2) ולא רק ברוחניות בלבד, אלא גם בטבעיות וגשמיות הדברים מתעוררים לתקופת השנה. וכמובא בדא"ח הראי' ממשנה ספ"ג דגטין: בודקין את היין... ובהוצאת סמדר כו'.

3) ראה קיצורים והערות לתניא לאדמו"ר הצ"צ ע' עו: מל' נקנית בשלושים מעלות ביחזקאל ויהי בשלושים שנה כו' עיי"ש. ולהעיר מזח"ג רמו, ב. עבודת הקודש ח"ד פי"ט.