ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקעד

ב"ה, כ"ה אדר, תש"י

כבוד הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' וכו'

מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לשני בניסן הבע"ל, והוא לזכות בו את הרבים, ובטח זיכה אותם גם בקונטרס פורים הנשלח מכבר, וזכות הרבים תלוי בו.

ועל דרך המבואר במאמר שבקונטרס פי"ט, אשר "מסירת האוצר הוא ע"י שרים ופקידים דוקא, אבל הכוונה פנימית הם אנשי החיל אשר בהם ועל ידם בא הנצוח בפועל".

ונוסף בעניננו, אשר מלבד זה שהשר מוסר האוצר לאיש החיל, הרי גם הוא בעצמו יכול וצריך להיות איש חיל.

כי הנה במשל הם שני אנשים נפרדים, ועוד יותר מזה, שהם גם בסוגים שונים, שר (מצד עצמו ג"כ מסוגל לזה) ופקיד (נתעלה ע"י התמנות) - או איש חיל.

אבל בנמשל - וע"פ מש"כ שם פ"כ - אפשר שאיש אחד יהי' שר ופקיד וגם איש חיל פשוט. ולא עוד אלא שמוכרח הדבר, אשר כל אחד ואחת מבנ"י הנה סוף סוף יגיעו לזה שיהיו בהם שתי התכונות גם יחד, הן דשר ופקיד (הבנה והתפשטות), הן דאיש חיל (קבלת עול וביטול), וכמבואר הענין בכ"מ.

ואל יאמר אדם איך אפשרי הדבר וזהו שני הפכים בנושא אחד.

כי כשם שהבורא הרי במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו, הנה גם בנברא נפסק הדין אשר במקום ההתנשאות היותר גדולה (- מלך -) ולפי ערך ההתנשאות צריך להיות תכלית הביטול. וכלשון הרמב"ם (הל' מלכים פ"ב ה"ו): כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו, כך ציוהו להיות לבו בקרבו שפל וחלל כו'.

וארז"ל (ברכות לד.) הדיוט כורע תחילה וסוף כה"ג תחלת כל ברכה המלך כיון שכרע שוב אינו זוקף.

ובמוחש, גם לעיני בשר, נראה זאת בנשיאי החסידות. מן הבעל שם טוב ורבנו הזקן המייסדים תורת החסידות הכללית ותורת חסידות חב"ד ומפיצים אותם, ומנהיגי עם ישראל, וביחד עם זה משתדלים בגמילת חסד בממונם בגופם ובנפשם גם עם אנשים פשוטים - ועד נשיא דורנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, המפיץ מעינות תורת החסידות חוצה ביתר שאת וביתר עז ומתענין ומשתדל ומתעסק בטובת קטן וקטנה בישראל.

ודוגמת מה שהם עושים, מצווים ודורשים מאת כל אחד ואחת מהשייכים אליהם לעשות: להיות שר ופקיד, - להתעסק בתורת החסידות ולהפיצה, ולהשפיע על סביבתו בחזוק התורה והיהדות - וביחד עם זה להיות איש חיל, איש המעשה בענינים של קבלת עול בפועל.

וביום ב' ניסן, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב ויום הכנסו בנשיאות של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הוא הוא היום המסוגל לכל אחד ואחת לקבל על עצמו ועצמה ללכת בדרכיהם אשר הורו. בקבלה בר קיימא על כל השנה כולה, וע"פ הבטחתם, בכתב ובעל פה, הרי זה כלי לקבל ברכתם בגשמיות וברוחניות

מ. שניאורסאהן

* * *

מכתבו מט' אדר הגיעני, ומלאתי בקשתו לקרות רשימת תלמידיו, והסדר לשלשים שקבע, והפ"נ - בהיותי על הציון. כבקשתו נשארה רשימת התלמידים אצלי.

החותם באיחול חה"פ כשר לו ולכל חבורתו תי'.

תקעד

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 146, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

האגרת נשלחה לכו"כ.

במאמר שבקונטרס פי"ט: סה"מ תש"י ע' 154.

*) כיום תמים דגבעון לא הי' אלא בחצי כדור הארץ, כמובן.

מכתבו מט' אדר: קטע זה למוהרש"ח קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תכה, ובהנסמן בהערות שם.

כבקשתו... אצלי: רשימת התלמידים יחיו הנה אחר קריאתו לפני כ"ק הכ"מ תשאר מונח על שלחנו הקדש.. ידע כת"ר איך ובמה להמשיך עבודתו גם על להבא.