ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקעה

ב"ה, כ"ה אדר, תש"י

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"מ וכו' וכו' מהור"י

שי'

שלום וברכה!

ליום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע הוא יום ב' ניסן הבע"ל מוסג"פ קונטרס שהו"ל זה עתה ובטח יזכה בו את הרבים.

פרשת הקונטרס מבוארת בהקדמתי אליו.

ונוסף על מש"כ שם שני הענינים שבשני לניסן בענין נשיאינו - הנה יש להוסיף אחד מהענינים הכלליים שביום זה והוא:

ידוע שתי הדיעות (ר"ה י, ב): בתשרי נברא העולם או בניסן נבה"ע. ואלו ואלו דברי אלקים חיים, וכמש"כ בתוד"ה כמאן (ר"ה כז, א. ועייג"כ בשער הכוונות ר"ה דרוש א.

נהר שלום עד, ב. בע"ח דפוס ורשא הוא ח"ג ל"ט ע"ג. שעולה בקנה אחד עם פי' התוס').

והנה ע"פ דעת רז"ל דבניסן נבה"ע, יום ב' ניסן היינו שבת ראשון. ומחולק יום ב' ניסן זה מכל* שאר ימי עולם שלא הי' בו לילה כלל וכמרז"ל שלא שימשה עמו אפלה (מדרש תהלים פצ"ב. וראה ג"כ ירושלמי ברכות פ"ח ה"ו, ב"ר פי"א, ב. ועוד) משא"כ בכל שאר הימים שאחר החטא, ואפילו הימים שקודם חטא עה"ד שנאמר גם בהם ויהי ערב ויהי בוקר. - עד לעת"ל שעז"נ ולילה כיום יאיר (ועייג"כ פדר"א פי"ח).

ואולי י"ל בדרך אפשר שזהו ג"כ ענין פנימית התורה בכלל, שהיא דוקא נקראת אילנא דחיי (כמו שנתבאר באגה"ק סכ"ו), ותורת החסידות בפרט, שהיא עוסקת ביחוד לתקן מה שנעשה ע'י חטא עה"ד, ובכל זה היא היא פנימיות התורה אילנא דחיי (כמשנ"ת בקונטרס עץ החיים לבעל ההילולא), כי עיקר בירורה בדרך מלמעלמ"ט ולא ע"י התלבשות בטו"ר (שזהו ג"כ אחד מחילוקים העיקריים שבינה שבינה ובין תורת המוסר).

והפצת המעינות של תורה זו חוצה ביתר שאת ויתר עז הוא ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הנשיא שנכתר ביום ב' ניסן, ואכמ"ל.

ויה"ר אשר ביום מסוגל זה, יהי' כל אחד ואחת מאתנו כלי להמשיך ולקבל השפעות נשיאנו הכ"מ בגו"ר, ובניסן זה ממש יקוים יעוד רז"ל** בניסן נגאלו בניסן עתידים להגאל ע"י מ"צ בב"א.

באיחול חג כשר וכ"ט

מ. שניאורסאהן

* * *

המכתב דשני באדר קבלתי. ובטח זוכר מה שדברנו בהיות כת"ר פה. והזכרתי את החתומים עליו בהיותי על הציון - ביום שנבה"ע. לו ולכל הנלוים עליו ומושפעים ממנו לנחותם הדרך העולה בית א-ל.

* * *

באיחול חג כשר וכ"ט ופ"ש כל המושפעים מאתו להנחותם בדרך ההתקשרות באילנא דחיי היא תורת הדא"ח.

המאה שמזכיר במכ' דכ"א אדר נכנסו לקופת נפנה. מה שסדר הקביעות לימודים יקרא על הציון. המענה של מש"נ בקונ' די"ט כסלו, בל"נ, כשאפנה מעט מההכנה לדפוס של הקונטרס לחה"פ (מאמרי ושיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ [...] מכ').

* * *

באיחול חג כשר וכ"ט לקיום ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שקיבל בעדו ובעד ביתו תי' על מילואן.

* * *

ובל"ס ימשיך בשילוח רשימת זכרונותיו, ובפרט עתה.

תקעה

נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1294, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

האגרת נשלחה לכו"כ.

**) כן סתם בשמו"ר פט"ו, יא.

ביום שנבה"ע: הוא יום כתיבת האגרת שלפנינו שלדעת ר"י נברא בו העולם. באיחול... המושפעים: קטע דלהלן - אל מוהר"נ נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תמ, ובהנסמן בהערות שם.

נפנה: מעמד.

המענה.. די"ט כסלו: ראה לעיל אגרת תקנו.

ובל"ס: קטע דלהלן - אל מוהרש"ז דוכמן, ונדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 559. אגרות נוספות אליו- לעיל תיד, ובהנסמן בהערות שם.