ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקעז

ב"ה, כ"ו אדר, ה'תש"י

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הרה"ח מהר"י שי'

שלום וברכה!

כתב כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ באחד ממכתביו:

חסידות האט אויפגעטאן אז וואו מ'איז איז מען ניט עלענט, עכ"ל, ואם "בהיות הצדיק חי ע"פ האדמה... בבחי' מקום גשמי" כך, על אחת כו"כ עתה דאשתכח יתיר מבחיוהי גם בזה העולם המעשה. ועל אכו"כ בצדיק שהוא רבי שהוא ממוצע המחבר בין הוי' וביניכם, הוי' שאין שייך לטבע ח"ו, והממוצע יש בו משני הענינים שהוא ממוצע ביניהם, וביחס לחסידיו ומקושריו העומדים גם עתה - כמאז - כיון שההתקשרות דיחידה צ"ל למעלה מהזמן - ובתנועה דהתקשרות ביתר עז, כי אומרים לנפשם וגופם: אי אפשי לנו אחרת כלל וכלל, ואז אין הפסק כלל ח"ו, ואדרבה רוח אמשיך רוח כו' ברוחניות וגם בגשמיות ולכל טוב, כי כמו שלמעלה כך למטה ברבי - טבע (שלמעלה מטו"ד) הטוב להיטיב.

מ. שניאורסאהן

* * *

שני מכתביו הרשימות והפ"נ נתקבלו. הפ"נ קראתי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. נפנה נמסר ובקרוב יגיעם הקבלות.

מוסג"פ הקונ' לחה"פ ובטח יזכה בו את הרבים.

החותם בברכת חה"פ כשר ושמח לו ולכל המושפעים ממנו.

* * *

מה ששאלני להרמז היו"ד שהוא בכתב אשורית - לא שמעתי בזה.

תקעז

נכתבה בתחלה בשוה"ג לאגרת תקעה דלעיל, לאח"ז נשלחה לכו"כ כאגרת בפ"ע ובשוה"ג באו עוד איזה הוספות. נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 207.

באחד ממכתביו: ראה "היום יום" לכ"ב אייר.

נפנה: מעמד.

היו"ד... אשורית: ראה גם לעיל אגרת תפט.