ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקעח

ב"ה, ג' ניסן, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"מ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח אדר:

אעיין בדבר האפשרות להשגת מכתב דרישה עבורו מאפריקא, אבל בטח יחפש, יחד עם ידידנו הרב"ג שי', על אתר דרכים יותר בטוחים, ובעיקר מהירים, כי יש להזדרז בזה בכל האפשר. ואם בזמנים רגילים זקוקים אנו לזכות העקדה אשר חשיבותה היא לא העקדה עצמה כ"א זריזותי' דאברהם אבינו ע"ה - (כמשנ"ת באגה"ק סכ"א, ועפי"ז יומתק ג"כ מה שבשו"ע אדה"ז חאו"ח אף שבמהדו"ק ס"א ס"י כתב בטעם אמירת העקדה ג"ז שיכניע יצרו כו' הנה במהדו"ב סוס"א השמיט זה, ולא הביא אלא הטעם דלזכור זכות אבות) - הנה עאכו"כ בזמנים אלו, ומדה כנגד מדה צ"ל הזריזות, בכאו"א שהזכות מגין עליו. ובפרט בנדו"ד, שבכל יום אורבים לנפשות ילדי וילדות ישראל וכו'. והאריכות אך למותר.

החותם באיחול חה"פ כשר לו ולכב"ב שי' ומחכה לבשו"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

תקעח

מהעתק המזכירות.

מהור"מ: ליפסקר. אגרות נוספות אליו - לעיל תקנט, ובהנסמן בהערות שם. דרישה עבורו מאפריקה: ראה לעיל שם.

הרב"ג: ה"ר בנימין גורודצקי. ראה אגרות שלאח"ז.