ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקעח*

ב"ה, ג' ניסן, ה'תש"י

הרה"ח הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורב"ג שי'

שלום וברכה!

מאשר אני את קבלת מכתבו מכ"ד-כ"ח אדר. השקפתו בענין רשיון הכניסה עבור ר' מיכאל שי' אשר יש להשתמש באמצעים היותר בטוחים ומהירים. גם אם יעלה באיזו הוצאות יתירות, נכונה עד מאד, ובודאי ימשיך בזה.

מוסג"פ העתק מכתבי להרמ"ל שי'.

בעד מארטש לא נתקבל עדיין.

נא למסור לועד הסניפי על חשבון המל"ח נון תר"ם.

באיחול חה"פ כשר.

מ. שניאורסאהן

אינו אופיציאלי עדיין, אבל שקו"ט בדבר רבנות להאברך צאלער בביהכנ"ס דרחוב מאנטעוידעא. ונא להודיעני חוו"ד בזה ואם ידועים לו פרטי מהות הרבנות שם.

תקעח*

צילום האגרת נדפס בס' "זכרון" (גורדצקי) ע' 164.

מהורב"ג: מהו"ר בנימין גורודצקי. אגרות נוספות אליו - לעיל תקסט, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי להרמ"ל: שלפנ"ז.

תר"ם: שקל.

רבנות להאברך צאלער: ראה גם לקמן אגרת תקפה*.