ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקפ

ב"ה, יו"ד ניסן, תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהר"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לחה"פ הבע"ל, ובטח יזכה בו את הרבים וגם את היחיד.

וכוונתי בזה לא רק על עצמו, כי מלתא דפשיטותא הוא, אלא גם על יחיד חברו.

כי הורו לנו נשיאינו בכלל ונשיא דורנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בפרט, אשר צריך להשתדל בטובה - גשמיית ורוחניית - גם של יחיד בכל תוקף ועוז.

ומובנה הוראה זו, כי הרי אין אתנו יודע איזה יכשר ואם כלם כאחד טובים. ומלבד זה שנפש אחת מישראל עולם מלא היא מצד עצמה, הנה נתבאר בשיחה הנדפסת בקונטרס (הועתק גם בהקדמה), אשר יעדער יחיד איז א רבים, ער איז בכח צו מאכן א רבים און באלעבן א רבים.

זאת אומרת, אשר גם אם נמצא בין המושפעים שלו איש אשר בטבעו מתבודד הוא, א פארזיך'דיגער, הרי אין זה אלא מצד טבעו קודם העבודה בעצמו, ומי יודע באיזה מעמד ומצב יהי' מחר ולאחר זמן. ובפרט שידוע מרז"ל (ירושלמי כתובות פ"א סה"ב) אשר פסק התורה משנה את הטבע.

ואם יקשר את היחיד המתבודד שיהי' באתרי' דרבי, ובאתרי' דרבי, הרי הלכה כרבי, יפעול ויחי' יחיד זה את כל סביבתו.

והשתדלותו אשר השקיע בו תביא גידולין וגידולי גידולין עד סוף העולם - ל' העלם.

ויה"ר אשר ב"ב נזכה לקיום היעוד כימי צאתך מארץ מצרים, מצרים וגבולים והעלמות, אראנו נפלאות.

באיחול חג הפסח כשר ושמח

מ. שניאורסאהן

* * *

מוסג"פ העתקת מכ' שכתבתי לא'.

שני מכתביו קבלתי. ות"ח על הבשו"ט משמירת הסדרים והקביעות ובל"ס יוסיפו אומץ על להבא.

תקפ

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 502, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

האגרת נשלחה לכו"כ. לאחדים בתאריך "אח"ד [י"ג] ניסן".

בקונטרס (הועתק גם בהקדמה): סה"מ תש"י ע' 170; 190. ונת' בארוכה בשיחת יו"ד שבט תש"מ.