ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקפא

ב"ה, י"א ניסן, ה'תש"י

האברך הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי'

שלום וברכה!

בודאי ידוע לו הכתוב בלקו"ת ס"פ נשא (כט, ע"ב) שנותנין מתנה לכבוד חתן וכלה.

מטעם המובן לא הייתי נוכח בחתונתו ומטעם זה עצמו איחרתי גם בהנ"ל ובטח לא יקפיד על זה.

ומצורף למכתבי זה יקבל לקו"ת דרשה געשאנק ויהי רצון אשר יקויימו בהם בו וברעיתו יחיו ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ במילואן ברוב טוב גשמי ורוחני.

בפ"ש ואיחול חה"פ כשר ושמח לו ולרעיתו תי'

הרב מנחם שניאורסאהן

תקפא

מהעתק המזכירות.