ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקפב

ב"ה, י"ב ניסן, תש"י

מחותני הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"נ שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו בשעתו ומטעם המובן קשה הי' עלי המענה אף על ניחום אבלים שבו.

איתא ברבנו יונה פ"ג דניחום אבלים מה"ת ואבלים עצמם ינחמו זה את זה.

והנה בהשקפה ראשונה אינו מובן, דבמה ינחם את חברו האבל, והוא בעצמו שרוי באבילות כמותו.

אבל זה עצמו שמראה להאבל שאינו בודד בצערו, ואשר יש שני ושלישי וכו' הרוצה לנחמו אלא שמגודל הכאב אינו מוצא במה לנחם, זה גופא נחמה היא.

ידועים דברי רבינו הזקן באגרת תנחומים שלו, אשר רוחו של זה שנסתלק עומדת בקרבנו ממש, ואדרבה אשתכח בזה העולם יתיר מבחיוהי ומקבלים זה ע"י התקשרות בדרכיו.

ונקודה הפנימית בדרכיו הלא הי' שכל אחד ואחת ישתתף בעבודתו הוא, מושלבים ומאוחדים ע"י אהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל.

ומובטחני אשר גם כ' ימשיך ללכת בדרך זו ביתר שאת ויתר עז, כי זוהי דרישת השעה.

מוסג"פ קונטרס חג הפסח שזה עתה יצא לאור.

ואסיים באיווי חג הפסח כשר וכט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

תקפב

מהעתק המזכירות.

מוהר"נ: גורארי'.

איתא ברבנו יונה: עד"ז לעיל אגרת תקסז.