ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקפד

ב"ה, אח"ד ניסן, ה'תש"י

הרה"צ הוו"ח אי"א גזע תרשישים וכו' הר"ש

שליט"א

שלום וברכה!

לקראת חג הפסח הבע"ל הנני בזה להביע איחולי לכק"ש שי' ולבנו הרה"ח והרה"ג וכו' מוהר"מ שי' לחה"פ כשר ושמח.

בידעי יחס כק"ש שי' לעבודת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לכל מקצועותי' בכלל ובמאמרי התורה ומאור שבתורה שכתב ושהשאיר אחריו לברכה, בפרט, שולח אני לכק"ש קונטרס חג הפסח שזה עתה יצא לאור.

החותם באיווי חג הפסח כשר וכט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

הא עניניא דאגורה באהלך עולמים (ע"י אמירת שמועתו בשמו, דפשיטא דשייך בכל), הנה הבקשה וקפידא שיאמרו השמועה בשמם...

תקפד

הר"ש: קאליש.

הא ענינא... בשמם: כדלעיל ח"ב אגרת רה. ראה גם אגרת שלאח"ז.