ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקפה

ב"ה, אח"ד ניסן, ה'תש"י

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י

שי' הלוי

שלום וברכה!

מוסג"פ קונטרס לחה"פ הכולל מאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שיחתו ומכתבו, וכמבואר בהקדמתי, ובודאי יזכה בזה את המושפעים ממנו להאירם באור תורה ובמאור שבה.

וכמו שבעל השמועה דר בשני עולמים בגשם וברוח (יבמות צו, ב) הרי ע"פ מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה (סנה' צ, א) שכר כל המשתדלים בזה שילמדו תורת בעל השמועה הוא ג"כ בעוה"ז ובעוה"ב, בגו"ר, וגודל השכר מובן מגודל הקורת רוח שהיא לפי ערך ההשתוקקות שיאמרו שמועה מפיו, וכמובא (יבמות שם) בקשת דוד מלך ישראל.

החותם באיחול חג הפסח כשר וכטו"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

הקונט' לב' ניסן בטח הגיעו. הנותן מתנה לחברו צ"ל - בהיותי על הציון י"ג ניסן הזכרתיו בשמו לחה"פ כשר ושמח.

הא ענינא אגורה באהלך עולמים, דפשיטא דשייך בכל, הנה הבקשה וקפידא שיאמרו השמועה בשמם...

* * *

מש"כ במכ' הקודמים ליישב החילוק בין משה ויהושע (בזח"ג קמח, א) דבמרע"ה כתיב נעליך ל' רבים משא"כ ביהושע - יפה כיוון כי כן כתוב בז"ח תצא במדה"נ.

* * *

א) מה שכתבתי לו הטעם לפענ"ד בהוראת כ"ק אדנ"ע שהמים דמקוה התחתונה יכסו רצפת מקוה העליונה טרם יזרמו לשם מים שאובים - נמוקי פשוט - כי אז תהי' נתינת מים שאובים במקוה כשרה, מה שאין כן כשיכנסו מקודם מים שאובים יוכשרו רק ע"י השקה, וק"ל.

ב) מה ששאלתי לטעם שלא החמיר כ"ק אדנ"ע גם בשעור הדר"ת הוא לא כדי לגבב חומרות, כל' כת"ר במכתבו, כי אם ע"פ הידוע שבמקוה משתדלים לצאת ידי כמה וכמה דעות.

תקפה

מצילום האגרת.

האגרת נשלחה לכמה, בתאריך יו"ד-י"ג ניסן.

הא ענינא.. בשמם: ראה אגרת שלפנ"ז.

מש"כ במכ': קטע דלקמן אל מוהר"י הורוויץ. אגרות נוספות אליו - לעיל תכט, ובהנסמן בהערות שם. בהמשך לזה - לקמן אגרת תרב.

א) מה: קטע דלקמן אל מוהר"י לנדא. אגרות נוספות אליו - לעיל תיז, ובהנסמן בהערות שם.

מה שכתבתי: לעיל אגרת תקנב.

הדר"ת: הדרכי תשובה.