ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקפה*

ב"ה, ג' דחוה"מ פסח, ה'תש"י

הרה"ח הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' וכו'

מוהרב"ג שי'

שלום וברכה!

בתודה אאשר קבלת מכתביו מט' יוד ניסן, ותנוח דעתו כאשר הניח את דעתי, במה שנשאר עתה על משמרתו ומקומו, בזמנים אלו שכל הענינים והמוסדות צריכים שמירה מעולה וחיזוק ביותר ותוספות התפשטות הן כלפי חוץ והן כלפי פנים.

בדבר הר"מ שי' ליפסקר בטח עושים בזה בזריזות ות"ח אם יודיעני מהתוצאות הטובות. בדבר הרבנות של בהכנ"ס מאנטאווידעא, לפע"ד צריכים להשתדל ביותר אם רק יש אפשרות, שיתקבל הרה"ח וכו' צאלער, הוא סיפר לי כי התראה פה עם הרב לאנדזשער מי שהי' רב בבהכנ"ס הנ"ל מלפנים והוא הי' הראשון אשר סיפר לו עד"ז וגם הבטיחו לסייע בידו ולהמליץ בעדו - אבל רק אם יפנו אליו מבית הכנסת ולא שהוא יהי' המתחיל. - כן סיפר לי הר' צאלער שע"פ דרישת בהכנ"ס כבר שלח להם סקירה קצרה אדות עצמו והמקומות שלמד וכיו"ב. בטח גם כת"ר זוכר את הר' צאלער ויש לקוות שבאם יסתדר בבהכנ"ס הנ"ל יהיו תוצאות טובות לא רק לבהכנ"ס כי אם בהיקף יותר גדול.

אמש נתקבל מהדז. ז' ובאשר אין כל ביאור בזה יודיעני אם זה בעד אפריל.

בטח מסר נ' לועד הסניפי מע"ח ובקשה להוסיף ע"ח המל"ח ועוד כ' לועד הסניפי, נ' להר"נ שי' נעמאנאוו בעד תו"ת, כ"ה להרש"ז שי' דוכמאן לחלק שם להשייכים לבית רבקה (כי שמעתי שהרש"ז הורוויטץ התראה עמו - או למסור באופן אחר).

הקבלות צריכים להיות מאנשים פרטים המקבלים ע"ש "בית הכנסת חברי שערי תורה בני אברהם".

מפני קדושת המועד אין אני בא על החתום.

בטח קיבל במועדו הקונט' לחה"פ ופרסמו באופן המתאים.

בברכת חה"פ כשר ושמח.

הרב מנחם שניאורסאהן

תקפה*

צילום האגרת נדפס בס' "זכרון" (גורודצקי) ע' 162.

מוהרב"ג: מוה"ר בנימין גורודצקי. אגרות נוספות אליו - לעיל תקסט, ובהנסמן בהערות שם.

בדבר... ליפסקר: ראה לעיל אגרת תקנט, ובהנסמן בהערות שם.

בדבר הרבנות: ראה לעיל אגרת תקעח*.

מהדז. ז: מהדזוינט סכום ז.

ראה גם לקמן אגרת תרכ*.