ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקפז

ב"ה, כ"ה ניסן, ה'תש"י

האברך הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ש שי'

שלום וברכה!

מכתבו מט' ניסן קבלתי ולא עניתי ע"ע מפני המועד וענינים הכרוכים בזה.

וראשונה הנני לכתוב, אשר אין כאן ענין של קפידא ח"ו וזכין ומחייבין שלא בפניו וכיו"ב שמזכיר במכתבו, ובפרט שאינני מכירו. ומה שכתבתי להרה"ח וכו' מהורב"ג שי' - לא כתבתי אלא בלשון תמי', כי לא הבנתי הענין.

ושנית שלא עלה בדעתי לדרוש ממנו להפקיר את עצמו וכו' ובכלל אין כאן ענין של הכרח וכפי' כלל. והענין הוא שבגשמיות אמרז"ל (פסחים נד, ב ועיין אגה"ק כב) אין אדם יודע במה משתכר ובמילא מובן אשר כן הוא גם בפרנסה רוחניות, כי הא בהא תליא, ובפרט בזמן האחרון שלא יש סדר והדרגה בההנהגה ובהבירורים (ראה מבוא לקונטרס ומעין ע' 22 משכ' בזה) ואנו אין לנו אלא להשתדל להבין על נכון את הקורות אותנו וללמוד מזה מה עלינו לעשות עתה ולמחר ולאחר זמן, ולהתפלל שנכוון בזה אל האמת.

ומה שסיפרו לי מה שקרה אצלו בחורף זה ועוד הוסיף ע"ז במכתבו עתה, הוא: כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ כתב לו שיתעכב לע"ע באירופא... בכסליו שאל עוה"פ אם לנסוע לאה"ק ולא קיבל מענה ע"ז, אף שנתקבלו מכתביו. בנתיים נסע למארסעל והצליח שם בדרך למעלה מן הטבע ברוחניות, ובטח יש לסדר ג"כ התנאים הגשמיים שם באופן המתאים...

ואחרי כ"ז כשנודעתי שהוא באחת שטובתו הוא דוקא בנסיעה לאה"ק, תמהתי על אופן פירושו את המאורעות שלו.

פשוט שבכל מקום שיהי' צריך להסתדר באופן שיהי' בריא וחזק, ויהי' בתנאים המתאימים לבריאותו אבל איני רואה שייכות שאלה זו לשאלת מארסעל ואה"ק, ואדרבה. ויה"ר שיחליט ויסתדר באופן היותר מתאים לפניו בגו"ר וישמיע בשו"ט מהנעשה אתו וממה שהוא עושה עם אחרים.

באיווי כט"ס והסתדרות טובה בפרט

מ. שניאורסאהן

תקפז

מצילום האגרת.

לתוכנה ראה לעיל אגרת תקעב.

מוהר"ש: מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לקמן תרצה. תשכה-ו. תשנב.

מהורב"ג: מהו"ר בנימין גורודצקי.

הכרח וכפי': להמשיך עבודת החנוך במחנות הילדים במרסיי.