ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקפח

ב"ה, כ"ו ניסן, תש"י

מר משה מנוחין שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו אשר בו שואל פרטים ע"ד תולדות הגזע שמשתייך אליו, הנה עד כמה שידוע לי זהו ענף עץ אבות שלו, ומשום טרדות חג הפסח נתעכב המענה עד כה:

משה מנוחין:

אביו: יצחק אייזיק מנוחין

אמו: שרה ליבא

אבי': שניאור זלמנסון

אמה: פרלא דבורה

פרלא דבורה זלמנסון:

אבי': אדמו"ר ר' ישראל נח שניאורסאהן, ניעזשין

אמה: פריידא בת הרבנית בילא בת האדמו"ר האמצעי.

אדמו"ר ר' ישראל נח מניעזשין:

אביו: אדמו"ר ר' מנחם מענדל שניאורסאהן, בעל ה"צמח צדק" בן דבורה לאה בת אדמו"ר הזקן בעל ה"תניא" ושלחן ערוך.

אמו: הרבנית חי' מושקא בת אדמו"ר האמצעי בנו של אדמו"ר הזקן.

אמו זקנתו פרלא דבורה היתה אחות הרב ר' אברהם שניאורסאהן שהי' אבי' של חמותי הרבנית נחמה דינה תי' אשת מו"ח כ"ק אדמו"ר הכ"מ.

אמו זקנתו הנ"ל דרה בליובאוויטש, ונסיעתו לליובאוויטש בילדותו כנראה היתה לבית הוריו זקניו הנ"ל, אשר שם משפחתם הי' זלמנסון ולא שניאורסאהן. ומכל הנ"ל יוצא שהשתייכותו לגזע שניאורסאהן היא מצד אמו זקנתו פרלא דבורה.

בטח שמע פרטי הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. גדול כעת רגש האחריות של כל בני המשפחה יותר מאשר לפנים, באשר במידה ידועה כבדה כעת העבודה. ומובן מאליו אשר כל אחד ואחת מבני המשפחה, הן מצד הבנים והן מצד הבנות, צריך להוסיף עוז ומרץ כדי לעשות את חלקו בהגשמת מטרת מייסדי המשפחה ונושאי דגלה ושאיפתם ודרכם בחיים בכל דור ודור.

באיווי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

תקפח

מהעתק המזכירות.

מר משה מנוחין: על תולדות גזעו ראה ס' הצאצאים ע' 293 מס' 609.

*) ראה זח"ג עא. א. אחרונים בשו"ע או"ח סו"ס תקפ"א. לקוטי צבי. ילקוט אברהם לר' אברהם ליפשיץ לשו"ע או"ח סי תקפ"א. אלף המגן שם.