ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקצ

ב"ה, ג' אייר, תש"י

הוו"ח אי"א וכו' מו"ה יצחק צבי שי'

שלום וברכה!

במענה על שאלתו,

מנהג חסידי חב"ד לקחת לד' מינים את האתרוגים הגדלים בדרום איטליא ונקראים בשם "קאלאברער" ע"ש מקום גידולם, או בשם "יאנובער", ע"ש העיר שמשם היו שולחים אותם מלפנים. בשנים האחרונות היו קונים אותם אצל האחים קרעה בגינוא, ועל אתרוג כזה הי' מברך ג"כ כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ.

ועיין שו"ת חתם סופר חאו"ח סר"ז שער הכולל (להרא"ד לאוואט) על הסידור פל"ז.

שדי חמד אסיפת דינים מע' אתרוג שם כללים מע' לולב ומיניו.

- לענין אתרוגים מקאלאבריא, שהיא הנקראת בדרז"ל איטליא של יון, יש להעיר ג"כ מבראשית רבה (פס"ז, ו) משמני הארץ יהי' מושבך זו איטליא של יון (כך היא גירסת רש"י עה"ת שם), רמב"ם סוף הל' איסורי המזבח: כל חלב להוי' וגו', משנה ריש ביכורים: אין מביאים כו' מפירות שבעמקים כו'.

שמעתי רבות פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שפגישת שנים מבנ"י צריך שתביא תועלת בענין תומ"צ. ואף שגם הנ"ל הוא ענין של תומ"צ, אבל כל זה הי' בטח יכול לברר על אתר אצל אנ"ש שבמחנו. ולכן תקותי שחילוף מכתבינו זה יביא ג"כ תועלת שיוסיף שיעור בלימוד תורת החב"ד, התעסקות נוספת בטובת זולתו וכיו"ב. ות"ח אם יודיע בשו"ט בזה.

בברכה ואיחול כל טוב

הרב מנחם שניאורסאהן

תקצ

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 389, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יצחק צבי: ליברמן.

מנהג חסידי חב"ד: ראה ס' המנהגים-חב"ד ע' 65.