ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקצב

ב"ה, ד' אייר, ה'תש"י

שלום וברכה!

... שערתי אשר אפשר שידמה בעיניו שהנסיון גדול מדי הוא, שהרי ע"י מילוי הצעתי ובקשתי מי יודע מה "יפסיד" עי"ז.

ולכן בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הזכרתיו, ובבקשה אשר ימצא די כח בנפשו או שיותנו לו כוחות ע"ז שיוכל לעמוד במה שנדמה לו עתה לנסיון ובהקדם יראה בעליל שלא הי' ממש בנסיון זה וכמבואר בדא"ח בענין הנסיונות, באשר איני מכירו פא"פ, איני יודע באיזה אותיות טוב יותר לבאר השקפתי בענין זה כדי שתתקבל בטוב וגם שלא יחשדני במה שאיני מכוון, ואנסה בפשטות ובטח כל דפשיט מעלי טפי.

בכלל כל אדם ובכל רגע ובכל פעולה עומד הוא על פרשת דרכים (בדרכו הפרטית עכ"פ) אם לימין או לשמאל. ובפרט בזמן של הזדעזעות כללית באיש שעליו תפקיד כללי ובפעולה כללית.

הסתלקות פירושה עלי' ממצב אחד למצב יותר רוחני וגופא בתר רישא גריר כיון שמקושרים הם יחד. ומוכרח כל אחד ואחת מאתנו המקושרים לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ראש אלפי ישראל להתעלות גם הוא והיא למעמד ומצב יותר רוחני ובמילא לעשיית פעולות כאלו, שע"ע אולי לא הי' שייך שיעשה אותן...

תקצב

מהעתק המזכירות.