ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקצג

ב"ה, ו' אייר ה'תש"י

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורש"נ שי'

שלום וברכה!

ת"ח חן על מכתבו מכ"ב ניסן המבשר טובות על שלומד ברבים את מאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ, ומשתדל להביא לפועל את פקודותיו לאנ"ש והתמימים שי', למלא את תפקידם בכלל ונטירת כרמנו המיוחד הוא הפצת המעינות בפנים ובחוץ ובפרט.

נא ונא להתחזק ולהתאמץ בהובאה לפועל את תכניתו אשר האברכים והבחורים שי' יחזרו דא"ח בבתי כנס' שונים, ומה שלקח את לבי ביותר היא ההשתדלות החזקה לקרב תלמידים מכל הישיבות ללימוד הדא"ח, ולהורות דרך ה' לילדי ישראל מכל החוגים בכל האופנים הנכונים והאפשרים.

אם יש איזה הוצאות ע"ד המיצוע בכל הנ"ל נא להודיענו ונשתתף בזה. שמועסן וספרנו נשלחו לו כבקשתו כן איזה טופסים מקונטרס עץ החיים בקישור עם ענינים הנ"ל. ע"פ הצעתי נשלח לו ממרת הורוויטש שתחי' חי שקל והוא על הוצאותיו הפרטיים.

המחכה לבשו"ט ומאחל כט"ס בפ"ש כהדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תקצג

מהעתק המזכירות.

מהורש"נ: ששונקין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב רפו. שיח. לקמן תריז.