ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקצד

ב"ה, ז' אייר, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

מכתבו מכ"ו ניסן הגיעני, וכבקשתו קראתי פ"נ בשבילו בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, כן הזכרתיו בהיכלו מקום שם נכנסים ליחידות ולנתינת פדיונות. בטח שואל בעצת רופאים מומחים, והרופא חולי כל בשר ישלח לו רפואה שלימה בקרוב ממש. ויתעסק במרץ במילוי רצונות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ מתוך הרחבת הדעת.

המחכה לבשורות טובות ממנו בהקדם ופו"ש כל החבורה תי'

הרב מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ חוברת שהו"ל זה עתה ויזכה בה את הרבים.

תימה שהפסיק רשימת זכרונותיו ובל"ס ימשיך וביתר שאת ויתר עז.

תקצד

נדפסה בס' לשמע אזן ע' 11 ובלקו"ש חכ"ד ע' 559, והושלמה ע"פ העתק המזכירות. מוהרש"ז: דוכמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תיד, ובהנסמן בהערות שם.