ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקצו

ב"ה, ח' אייר, ה'תש"י

האברך הוו"ח וכו' מו"ה...

שלום וברכה!

במענה על כתבו

יהי רצון שיהי' כלי ראוי שיקויימו בו כל הברכות שבירך אותו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ על מילואן בגשמיות וברוחניות.

בטח ראה המועתק ב"היום יום" לי"א ניסן בענין הנהגה ביום הולדת, ובפרט ביום הולדת זה שמתחילה שנת הכ"ב. ויעויין קדושין (ל, א): עד עשרים ותרתי כו' עשרין ותרתין. (עיין הל' ת"ת לאדה"ז פ"א סוס"ו שתפס שתי הדעות וצע"ק).

החותם בברכה

הרב מנחם שניאורסאהן

תקצו

מהעתק המזכירות.

וצע"ק: ראה גם לעיל ח"ב אגרת רמו. לקמן תרסג. תשסג.