ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרא

ב"ה, פסח שני, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לל"ג בעומר הבע"ל, וטוב עין הוא יבורך, כי יזכה בו את הרבים.

מבואר בתורת החסידות ענין ל"ג בעומר, ספירת הוד שבהוד, שזהו ההפסק והמחיצה, הג"ל, שבין אצילות לבי"ע, וההפסק והפרסא, הג"ל, שבין למעלה מאצילות ואצילות. וכל אחת משתי פרסות אלו מונעת אחד משני אופני יניקת החיצונים: א) מבחי' רבוי הצמצומים, ב) מבחי' מקיף העליון, ששם אינו נוגע מעשה התחתונים, ויכולים הכל לקבל.

ולכן בל"ג בעומר פסקו תלמידי ר' עקיבא מלמות כו' כי נפסק מחיצה זו בפני המקטרג עליהם.

והנה כל זה הוא בזמן הזה. אבל בימות המשיח שאז את רוח הטומאה אעביר מן הארץ, הנה ע"ז ארז"ל (קהלת רבה א, ד) מחצתי ואני ארפא מחיצה שעשיתי בין העליונים לתחתונים, שהעליונים חיים וקיימים והתחתונים מתים, לע"ל אני מרפא מחיצה זו, כי לא תצטרך המחיצה דג"ל הנ"ל כלל. ורשב"י מקור גילוי רזין דאורייתא בירר מחיצה זו (ועיקר הגילוי יהי' לעת"ל), כי רשב"י האיר בו מבחי' אור היותר שלם, אורו של משיח.

- עיין בכל זה סידור שער הל"ג בעומר ד"ה עד הגל וביאורו. ד"ה חייב אדם לברך - תרל"ח פכ"ה ואילך. -

ואופן היציאה מן הגלות והביאה לימות המשיח כבר גילו רז"ל אשר בגין דעתידין ישראל למיטעם מאילנא דחיי, דאיהו האי ספר הזהר, יפקון בי' מן גלות ברחמי'. וענה המשיח לרבינו הבעש"ט נ"ע אשר כשיפוצו מעינותיך חוצה אז יבוא.

וכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ביאר מענה זה בארוכה, אשר תורת הבעש"ט נ"ע - איז דאס די כלי צו דעם אור פון גילוי המשיח. תורת רבינו הבעש"ט נ"ע און די עבודה טהורה בבירור וזיכוך המידות, וועט זיך, סוף כל סוף, צעשפרייטען, אז אלע וועלען דערקאנען דעם אמת, און אויך אפילו די וואס געפינען זיך אין חוצה, איז דער מסירת נפש פון זייערע עלטערען און זיידעס וועט זיי אויפוועקען.

- עיין בכל זה זהר ח"ג קכד, ב. אגה"ק של הבעש"ט ע"ד עליית הנשמה בשנת תק"ז.

שיחת שמח"ת תר"ץ. -

ועלינו כלנו לדעת ברור, אשר כל פעולה ופעולה, כל השתדלות והשתדלות להפיץ המעינות חוצה - מאירות את חשך הגלות ומקרבות ביאת וגילוי המשיח. ואין די מלים לתאר כמה קשה אף רגע אחד יתר בגלות, וכמה יקר אף רגע אחד נוסף בגילוי משיח.

ובגילוי משיח צדקנו בב"א, אשר אז ירפא הקב"ה את המחיצה שבין עליונים לתחתונים כנ"ל, ויקיצו וירננו שוכני עפר, הנה כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אשר הורה לנו הדרך והמסילה בה נעלה, יבוא בראשנו, בראש כל תלמידיו חסידיו מקושריו והשייכים אליו, להוציאנו מן המיצר ולהביאנו למרחב י-ה בגאולה האמיתית והשלימה.

בפ"ש וברכת כל טוב

מ. שניאורסאהן

תרא

נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1302, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

האגרת נשלחה לכו"כ.

1) ד"ה כי כאשר השמים, תרע"ח.