ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרב

ב"ה, פסח שני, ה'תש"י

... ומה שהעיר במכתבו הקודם בזח"ג (קמח, א) דמשה קיים פו"ר - דה"ז הוי כב"ש (יבמות פ"ו מ"ו) וב"ש במקום ב"ה אינה משנה. - ויעויין שם בניצוצי אורות - וי"ל בשתים: א) קודם ב"ק, אין מקום כלל לומר הלכה כמי, דעדיין לא נפסקה הלכה, ועדמ"ש עדיות ספ"ה. ב) לחידודי קצת: הזהר לשיטתי' דפירש מן האשה קודם מ"ת, במאמר של נעלך. וב"נ מחויב רק בשבת, ולא בפו"ר, ושבת יש גם בלא נקבה. משא"כ ביבמות (סב, א) דס"ל דפירש אחר מ"ת, לכן מקשה ממשה וגם לזהר נזקק לתירוץ הגמרא שלא יקשה מפני מה לא קיים פו"ר לאחר מ"ת. - אבל ל"ק אמענה הקב"ה למיכאל קודם מ"ת. - ומש"כ בזהר פו"ר הכוונה לשבת ראה גיטין מא, ב. ויבמות שם.

וק"ל.

תרב

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 256. והיא אל מוהר"י הורוויץ. אגרות נוספות אליו - לעיל תכט, ובהנסמן בהערות שם.

במכתבו הקודם: בהמשך לאגרת תקפה דלעיל.