ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרז

ב"ה, ח"י אייר, ה'תש"י הילולא דרשב"י

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורב"ג שי'

שלום וברכה!

שמחני במכתבו מי"ד אייר, אשר נותנים להרמ"ל שי' הניירות, ובטח יסע הנ"ל בהקדם. ויהי' הכל להצלחה בכל הפרטים, מתאים לרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ והוראותיו.

בענין שילוח הרש"ז שי' טאובל למארסעל גם לפענ"ד נכון הוא, כיון שכבר הי' שם.

ואולי כדאי לצרף אליו עוד אחד.

הקונטרס לל"ג בעומר בטח הגיעו במועדו.

אינו מזכיר ע"ד בריאותו, ובודאי זהו סימן שהכל כשורה.

באיחול כט"ס, ופ"ש כל החבורה תחי'

מ. שניאורסאהן

תרז

צילום האגרת נדפס בס' "זכרון" (גורודצקי) ע' 158.

מהורב"ג: מהו"ר בנימין גורודצקי. אגרות נוספות אליו - לקמן תקס"ט, ובהנסמן בהערות שם.

להרמ"ל: לה"ר מיכאל ליפסקר. ראה לעיל אגרת תקעח.

למארסעל: ראה לעיל אגרת תקעא, ובהנסמן בהערות שם.