ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרח

ב"ה, הילולא דרשב"י, ה'שי"ת

הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מגמר קנין בית ביחד עם אחיו שי' אשר בשעתו הסכים ע"ז כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ,

דברי צדיקים קיימים לעד ובודאי יהי' הקנין בשעה טובה ומוצלחת כברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

מבואר בתורת החסידות גודל ענין בית ברוחניות - ראה לקו"ת ס"פ ברכה ד"ה מזמור שיר חנוכת (השני), סוף המשך מים רבים תרל"ו ועוד - וידוע אשר ענינים הגשמיים הם משתלשלים מענינים הרוחניים שנקראו בלה"ק בשמם, ולכן הענינים הגשמיים מעוררים במדה ידועה את הענינים הרוחניים.

ויהי רצון אשר גם זה יקויים ע"י קנין בית זה, ויהי הבנין שלם בגשמיות וברוחניות כאיחול הדו"ש ופו"ש ביתו תי' בברכה הנ"ל

הרב מנחם שניאורסאהן

וכאן מקום אתי לאשר בת"ח מה שמסר על ידי קודם חה"פ למעמד ולמחנה ישראל - הקבלות נשלחו לו כבר בזמנם - ואתו הסליחה על האיחור ע"ע.

תרח

מהעתק המזכירות.