ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרי

ב"ה, כ"ב אייר, ה'תש"י

האברך הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו:

אשר יהי רצון שיקויימו בו הברכות אשר מברך אותו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ על מילואן בגשמיות וברוחניות. [וביחוד שיסתדר בקרוב ממש באופן המתאים לפניו בגו"ר בכל הפרטים].

ומבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבוא צבא (בהעלתך ח, כד) ובפירוש ענין הצבא במאמר י"ג שבט סו"ס המתחיל ועשו לי מקדש.

ולהעיר מכסף משנה להל' כלי המקדש פ"ג ה"ז.

בברכת הסתדרות טובה וכ"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

תרי

מהעתק המזכירות.

ומבן חמש ועשרים: ראה גם לקמן אגרת תרעא.