ספריית חב"ד ליובאוויטש

תריב

ב"ה, כ"ה אייר, ה'תש"י

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהרא"א שי' הכהן

נצטערתי לשמוע אשר נפטרה אחותו הרבנית ע"ה.

ולהעיר עפמש"כ בקהלת יעקב מע' אחותי, אשר אחות ר"ת אפוד חשן תפארת ומל', וכידוע טעהמ"צ להרח"ו (פ' תצוה) ובכ"מ בכתהאריז"ל, אשר אפוד הוא מל' וחושן ז"א.

וי"ל אשר לכן באיפוד דוקא הי' ניכרת התחלת החורבן (הנק' אבילות בדרז"ל) שחסרו או"ת, ולכן לאו דולא יזח החושן מעל האיפוד הוא דוקא בזמן הבית, כי בזמן הגלות הרי נהר יחרב בבית ראשון ויבש בבית שני, וגם בזמן הבית אינו לוקה אלא דרך קלקול, כי זו"נ אין זיווגייהו תדיר. ורס"ג לא מנאו במנין הלאווין כלל (יעויין ביאור פערלא ל"ת ריב) ולכן גם התיקון צ"ל בעיקר במל' בפנימיותה ובחיצוניותה או ביסוד ומל' שזהו ציון וירושלים, וכמו שנת' בלקו"ת במדבר ס, א ושם דברים א, ג.

והמקום ינחם אותו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, וכולנו נזכה לייעוד יכב"ץ משמש באפוד וחשן ולא יזח כלל

תריב

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 368, והושלמה ע"פ העתקה.

מוהרא"א: יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל תקב, ובהנסמן בהערות שם. יכב"ץ: יראה כהן בהר ציון.