ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרטו

ב"ה, ער"ח סיון, השי"ת

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"א שי'

שד"ר

שלום וברכה!

מכתבו מכ"ה אייר זה עתה נתקבל. ומאד מאד נהנתי מה שכותב, בהזכירו את כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, זאל געזונד זיין. והוא מובן עפמש"כ באגה"ק סכ"ז שחיי הצדיק הם רוחניים אמונה ואהוי"ר. וידוע שהצדיק הולך מחיל אל חיל תמיד.

- ומה שכותב אודותי, הנה מה מועילה הכתיבה, אז איך האב דאס ניט, פארט. איך אף זיך - דארף דאך ניט זוכען קיין רמזים ופירושים. ומספיקה בשבילי התבוננות קלה בנדו"ז במעמדי ומצבי, כדי צו וויסען בא וואס מען האלט, איז וואס קען דא משנה זיין אנאנדערער מיט ראיות ושכל? אלא, וואס וועט זיין? - איז וואס ווייס איך, וואס דער רבי טראכט, עס איז זיינע אחריות, וועט ער עס זיכער פארזארגען. ווי אזוי - ווייס איך ניט. דא נאך זאכן וואס איך ווייס ניט.

ואחתום בברכת החג לו ולכב"ב שי' - (השמות שכותב יזכירום על הציון) - וכ"ט והצלחה בעבודתו

תרטו

מהעתקה. ונראה שנכתבה כהוספה לאגרת שלפנ"ז.

מוהר"א: פריז. אגרות נוספות אליו - לקמן תרעה. תרפה. תרחצ.

זאל געזונד זיין: ראה אגרת שלפנ"ז בסופה.

שכותב אודותי: קבלת הנשיאות. ראה לעיל אגרת תקעו, ובהנסמן בהערות שם.