ספריית חב"ד ליובאוויטש

תריז

ב"ה, ר"ח סיון, ה'תש"י

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א וו"ח נו"מ וכו'

מהורש"נ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"א אייר:

התאספות אנ"ש שי' בכל עיר ועיר והתאחדותם והתדברותם לפעולות ממשיות בחיזוק היהדות בכלל ובהפצת למוד דא"ח בפרט, דבר טוב הוא מאד, ובודאי עומדים הם בקישור עם הנהלת אגודת חב"ד בתל אביב. ונא להודיע בפרטיות עדכ"ז.

אדות ספרי דא"ח יש לפנות לבא כח של המל"ח ידידנו הר"ר אברהם שי' פריז, ובאם אין בידו איזה ספרים מהנחוצים לכם, או נחוץ שנשלח לכם איזה מהם בתוך מתנה דוקא, נא להודיעני.

באיחול קבלת התורה בשמחה ופנימיות וכ"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

תריז

מהעתק המזכירות.

מהורש"נ: ששונקין. אגרות נוספות אליו - לעיל תקצג, ובהנסמן בהערות שם.