ספריית חב"ד ליובאוויטש

תריח

ב"ה, א' סיון, ה'תש"י

הנהלת ת"ת וישיבת עולי רוסיא באה"ק ת"ו.

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר אני בתודה את קבלת מכתבם מט"ז אייר בצירוף רשימת התלמידים שי' ובעונג קראתי את הדו"ח המפרט מהתרחבות עבודתם.

דבר טוב הוא מאד, שעושים פעולות ממשיות לטובת החינוך הכשר לילדי תימן, ובודאי יתחזקו ויתאמצו בזה עוד יותר. מתאים לדרישת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ תמיד: מארגען דארפן זיין גאר אנדערש.

ודאי משתדלים הם ככל אפשרותם להרחיב את חוג המסייעים להם בעבודתם הגשמית והרוחנית וברור הדבר אשר ככל אשר ירבה כל אחד בהתמסרותו, להיות מהבא לטהר (גם לטהר אחרים במשמע ראה לקו"ת ד"ה ה' לי בעוזרי פ"ה) תחול עליו ביותר ההבטחה של מסייעין אותו.

בקשתי את הרה"ח וכו' וכו' מהורחמ"א שי' חדקוב לכתוב להם איזה הצעות בענין תכנית הלמודים, ובטח יגיעם מכתבו בעוד ימים אחדים.

באיחול כ"ט וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות

מ. שניאורסאהן

תריח

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 7 והושלמה ע"פ צילום האגרת.