ספריית חב"ד ליובאוויטש

תריח*

[בחודש השלישי ביום הזה, השי"ת]

... ע"פ פירוש המגלה עמוקות ר"פ אמור דעז כנמר - תורה (ע"פ ביצה כה, ב), קל כנשר רחמני - אהבה, רץ כצבי - מצות (ע"פ ברכות ו, ב) וגבור כארי - יראה (אותיות ארי'), ומכוון לד' אותיות שם הוי' (ראה זח"ג קכג, ב. תניא רפמ"ד) -

הנה יראה (תתאה) תרעא לאעלאה לכל מדריגות אלו ויסודם (ראה זח"א ח, א.

קונטרס העבודה פ"ב) ויראה (עילאה) היא תכליתם וכמש"נ (דברים ו, כד. ראה תניא ספכ"ג). וי"ל שזהו ג"כ סיום המאמר: לעשות רצון כו' - קוצו של יו"ד (אגרת התשובה פ"ד. ובכ"מ) - ואכ"מ.

תריח*

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 370.