ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרכ

ב"ה, ג' סיון ה'תש"י

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורב"ג שי'

שלום וברכה!

הגיעוני שני מכתבים מהרמ"ל שי' ממעקנאס, ומודיע על האפשריות הגדולות שם לפעולות ממשיות תומ"י. ובאשר חושב כי כבוד מע' הוא כבר בברוקלין אינו כותב אליו בכל הענינים האלה לפאריז, וסומך שכמ"ע יראה המכתבים ששולח אלינו. שלחתי היום לכ"מ תלגרמה בנוסח המצורף פה.

ולכן שוב הנני להדגיש בקשתי, אשר כת"ר ישתדל להיות נוכח בהנחת אבן הפנה לעבודתנו באפריקה, אשר יש לקוות שבעהשי"ת תצליח במאד, ובכל ענינים כאלו הרי נוגע מאד מאד דער ערשטער שטעל שיהי' מתאים להכוונה. ובנתיים נא להמציא להנ"ל איזה מזומנים.

מצרף אני בזה טלגרמה ומכתב אשר הגיעו לכמ"ע מדובלין ומסרום לי.

וכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ יעורר להמשיך על כאו"א מאתנו ברכה והצלחה, שתהי' עבודת כאו"א על משמרתו, כפי חפצו ורצונו - לגדל ולקדש שמי' רבא.

במעטפה בפנ"ע נשלח הקונטרס לחה"ש הבע"ל.

בברכת החה"ש המקוה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן

תרכ

צילום האגרת נדפס בס' "זכרון" (גורודצקי) ע' 193.

מהורב"ג: מהו"ר בנימין גורודצקי. אגרות נוספות אליו - לעיל תקסט, ובהנסמן בהערות שם.

מהרמ"ל: מה"ר מיכאל ליפסקר. ראה לעיל אגרת תקנט, ובהנסמן בהערות שם. נוכח... באפריקה: היינו שיסע לשם לסדר את אופני העבודה. ראה בזה גם לקמן אגרות תרכא. תרלד*. תרמב. תרנט. תשג.