ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרכא

ב"ה, אחה"ש ח' סיון, ה'תש"י

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרב"ג

שי'

שלום וברכה!

היום נתקבלו מכתביו מא' וה' סיון. מדזוי נתקבל שבע, וניתן לזוגתו תי' השייך לאייר.

בנוגע להענינים - בטח קיבל בנתיים מכתבי מג' וה' סיון, ומהם יראה טעמי לביקורו במאראקא עתה (כיון שזהו ההתחלה, שהרמ"ל שי' כנראה נבוך הוא איך להעמיד העבודה וקשה לייעץ ממרחק, שיצחק שלום יבקר שם עתה. והראשון עיקר). וגם לההתדברות כאן ע"ד פרטי העבודה - אינו דומה אם יתברר מקודם על אתה האפשריות שיש בזה, ולאיזה עזר יש לקוות מהדרים שם. (בנוגע למחנכים וגם לאמצעים, כי יש שם עשירים גדולים, אלא שעומדים הם מן הצד בענינים כאלו).

הקונטרס לחה"ש בטח נתקבל. אולי יודע אם הרש"ז שי' גורעוויטש סידר מה בעניני קהת בהיותו אצל הר"ד בראוומאן. ות"ח עם יודיע, כתבו להנ"ל ישר ואין מענה (אולי אינו בפאריז).

באיחול כ"ט

מ. שניאורסאהן

תרכא

צילום האגרת נדפס בס' "זכרון" (גורודצקי) ע' 165.

מוהרב"ג: מוה"ר בנימין גורודצקי. אגרות נוספות אליו -לעיל תקסט, ובהנסמן בהערות שם.

מדזוי נתקבל שבע: ראה גם לעיל אגרת תקפה*.

שהרמ"ל: שה"ר מיכאל ליפסקר.

שיצחק שלום: ראה לעיל אגרת תקעב.

קה"ת.. בראוומען: ראה לעיל אגרת תטו, ובהנסמן בהערות שם.