ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרכא*

ב"ה, י"ג סיון, ה'תש"י

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מר... שי'

שלום וברכה!

איך בין געווען זייער צופרידען צו הערן, איז אייך גייט עס בעסער אין אלע הינזיכטען, אז איר הייבט אן דעם געשעפט בשעה טובה ומוצלחת, און אז אייער שוועסטער מרת... תי' פארט צו אייך און וועט פארבריינגען מיט אייך א באשטימטע צייט.

באם געזעגענען זיך, האב איך איר געבעטן אייך איבערגעבן פערזענליך א גערוס, איך וויל אבער אויך איבערחזרן שריפטליך, דאס וואס מיר האבן מיט אייך גערעט ווען איר זיינט דא געווען.

אז איר דארפט גאר ניט איבערטראכטן און זיין אומרוהיג, ווארום איר האט באקומען די ברכה און פארזיכערונג פון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, און זיכער געדיינקט איר אויך די ווערטער וואס ער האט געזאגט פערזענליך אייך אין דעם עת רצון ושמחה - שמחת תורה. און אז א צדיק זאגט וועט ער בלי ספק, ניט זאגן א זאך וואס איז ניט אמת, חס ושלום. און ווי אין זוהר שטייט איז צדיקיא דאתפטר אשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי - א צדיק נאך זיין פטירה געפינט זיך אין אלע וועלטן נאך מער ווי פאר זיין (פיזישן) לעבן, ערקלערט דער אלטער רבי, אז דאס מיינט מען אז דער צדיק ווירקט און פועלט אויך אין אונזער וועלט נאך מער ווי פריער.

איך האף צו הערן פון אייך און וועגן אייך נאך א סך גוטע ידיעות סיי בגשמיות סיי ברוחניות, און פארענדיג בכבוד וברכה ופרישת שלום אייער שוועסטער תי' און אויך דעם פלימעניק שי' אונבאקאנטערהייט

הרב מנחם שניאורסאהן

תרכא*

מהעתק המזכירות.