ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרכב

ב"ה, י"ג סיון ה'תש"י

הוו"ח אי"א נו"מ בר אבהן וכו' הרב רמ"י שי'

שלום וברכה!

הגלוי' שלו באיחור זמן גדול קבלתי, וע"פ בקשתו נשלח לו בחבילה בפ"ע קונטרסים ושיחות בתורת החסידות מאשר יצאו לאור ע"י קה"ת ובטח יאשר קבלתם וגם, כמו שכותב במכתבו ישלח מספריו לספרי' של המרכז לעניני חנוך, ות"ח מראש.

בא לידי לשעה קלה, ספרו ר"י בעש"ט (ת"א תש"ט), ולא יכולתי לקרוא בו באריכות, אבל נראה שלא ראה בעת כתבו ספר זה כמה משיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

לדוגמא: ע' 3 שהבעש"ט נולד קרוב לשנת ת"ס.

ידוע ע"פ המסורת במשפחה שהבעש"ט נולד ח"י אלול שנת נח"ת.

ע' 5 דברי אביו אליו טרם פטירתו:

ע"פ המקובל במשפחה א"ל לא רק ע"ד יראת השם אלא תומ"י ג"כ אדות אהבת ישראל אחד מעיקרי שיטת הבעש"ט והנהגתו.

יום הסתלקותו - יום ראשון דחה"ש.

חסרים כמעט לגמרי פרטים ע"ד צדיקים הנסתרים והבעש"ט קודם התגלותו.

ובפרט השקו"ט עם ר' אדם ובנו, ועוד.

וראה בכ"ז בהנדפסים שיחות: כ' כסלו תרצ"ג. ח"י אלול ש"ת. ח"י אלול תש"א. ח"י אלול תש"ג. ח"י אלול תש"ה. מכתבי הגניזה שנדפסו בהתמים (שסומך עליהם כיון שמביאם בספרו ע' 21), ועוד.

הערה כללית אגב ריהטא:

ראיתיו מביא בספרו הנ"ל המלא מפתגמי הבעש"ט ציטטות מספרי הבעש"ט מספרי תלמידיו... ומפרופסר הופלנאד, לזרוס קנט, מ. נורדוי, מפליא שהרז של "הפילוסוף הגדול קנט" גילה - להבדיל - הבעש"ט "לתלמוד ותיק שלו" ועוד כהנה.

ולהעיר שתיבת "להבדיל" היא משלי! ואינה בספרו -

הערה טכנית: לכאורה הי' מוסיף שכלול בספרו ע"י ביבלוגרפיא בסופו ורשימת ספרים שנשתמש בהם.

באיחול כ"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

תרכב

מהעתק המזכירות.

רמ"י: גודמן.

ספרו ר"י בעש"ט:במהדורתו העברית, ת"א תש"ט.