ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרכג

ב"ה, ט"ו סיון, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהוריש"ז שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בשם כל אנ"ש מג' סיון,

תודה על הבשורה הטובה מקיומה של הישיבה בשעפערטאן ותכנית הלימודים ואומר יישר לכל אנ"ש שי' אשר התמסרו בנפשם, בגופם ומאדם למלא את השליחות שהטיל עליהם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ובהיותם חקוק בזכרונם הכלל כי שלוחו של אדם כמותו (ויעויין היטב לקו"ת ד"ה ויקרא פ"ג) לא יתפעלו כלל וכלל משום מניעות ועיכובים, ובעזהשי"ת יעלו ויצליחו.

ההצעות המובאות במכתבו בנוגע להרחבת הישיבה בכמות ואיכות, אמנם טובות הן, ובטח יטכסו עצות איך להביאן להפועל. אבל אם אי אפשר להשיג את כל משאלות לבם לטובה, אין זה צריך להיות חלילה סבה גם למשהו של נפילת רוח, אלא אדרבא זה צריך לעורר לחפוש אחר חפוש למצוא הדרך איך להתקרב למצב הראוי להיות ככל האפשרי, ומה שדורש זהירות גדולה הוא שלא לטעות בפירוש ענין הענוה שצ"ל דוקא כפי המבואר בסוף המשך שבועות דהאי שתא, ואז במילא מתוך שמחה של מצוה יעמדו על משמרתם, יחד עם ההשתדלות התמידית להרבות את מספר התלמידים ואת חוג העוזרים על ידם.

לתכנית הלמודים מהנכון להכניס לימוד דינים הרגילים ביותר מקצור שו"ע וכיו"ב.

בהיותי היום על הציון הזכרתים להצלחה בעבודתם בקודש ולכל טוב.

המקוה לבשו"ט מכל הנעשה אתם בגו"ר ופו"ש כל החבורה תי'. אשר בטח מתחברת ע"י לימוד תורת החסידות, הנהגה במדות חסידות והליכה בדרכי החסידים - ע"פ ההוראות בכל זה מנשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ

הרב מנחם שניאורסאהן

תרכג

מהעתק המזכירות.

מהוריש"ז: סרברנסקי. אגרות נוספות אליו - לקמן תרנה. תשט. תשסא.

בשעפערטאן: אוסטרליה.