ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרכד

ב"ה, טו"ב סיון, ה'שי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

נתקבל המכ' וגם הפ"נ שלו, וע"פ בקשתו קראתיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ,

וצדיק מברך והשי"ת ממלא ברכות צדיקים, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, על מילואן, תקותי, אשר דכוותי' אין נזקק להערה והארה אדות ענין ההתקשרות לנשיא הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אשר ההתקשרות הוא ע"י לימוד תורתו והליכה בדרכיו אשר הורה,

ובטח יש לו קביעות עתים ללימוד תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר במאמריו שיחותיו מכתביו, ומה טוב אם הלימוד הוא בחבורה אשר איש את רעהו יחזקו ויעוררו.

באיחול כ"ט ופ"ש כל החבורה תי'

מ. שניאורסאהן

* * *

ומש"כ שאינו מובן ע"ד הבחנה - איני מבין מה הוקשה לו בזה - פשוט, שיש שינוי בין אופן השפעות הנשיא קודם כו' ואח"כ, ואופן ההשפעות שקודם כו' תכלית מעלתו הוא ביום ההסתלקות.

וא"כ בודאי, יש בזה גם השפעה שתפעול במקבל הולדה חדשה שבזה יתגלה גם כח הא"ס שבנבראים כו', ולכן צריך ע"ז ט' חדשים, שייך הבחנה וכו' - וענינים וימים הגשמיים הם משתלשלים, ובמילא מעוררים על ענינים הרוחניים.

* * *

ובנוגע לו הנה העיקר הוא, שינהיג כן בין כל המושפעים מאתו, הקטנים עם הגדולים, אשר עליו הם כולנה.

ומש"כ דצ"ע קצת בשלילת אמירת ק"י קודם התפלה ממש"כ בסידור - הוא כי הטעם בהנ"ל - י"ל ע"ד מה שאסור לאכול קודם התפלה וגם ת"ת צ"ל אחרי התפלה (לקו"ת דברים צו, ב), משא"כ קדיש דרבנן שיש בזה מעין ואהבת לרעך (ראה קונ' סד ע' צח) - אבל מטעם זה, לכאורה, אין לחלק בין איש לאיש.

- זה עתה נתקבל המברק שלו, וכנראה נתעכב הניתוח לשבוע. וכל עכבה לטובה בטוב הנראה והנגלה גם לנו.

באיחול כ"ט, המחכה לבשו"ט בכהנ"ל - בנוגע לו ולביתו ולמושפעיו.

תרכד

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 364, והושלמה ע"פ העתקה.

האגרת נשלחה לכו"כ.

תקותי: ראה גם לקמן אגרות תרמט. תשו.

ע"ד הבחנה: שנתבאר לעיל אגרת תקצח. וראה שם ד"ה פשוט.

ובנוגע לו: קטע דלקמן - אל מוהרש"ח קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תכה, ובהנסמן בהערות שם.

ומש"כ דצ"ע קצת: ראה לעיל אגרת תקצח - בקטע שאליו. וע"ז השיב במכתב כ"ה אייר:

במה שכותב כת"ר צע"ק בענין ק"י קודם התפלה כו', בודאי יכולים וגם צריכים לומר ק"י אחר תהלים, אבל מה שאמר לי אז, איז דאך דאס א רב'סקער ענין, כמו שאמר לי דער טאטע וויל ניט כו'.

נתעכב הניתוח: של זוגתו.