ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרכה

ב"ה, י"ט סיון, ה'שי"ת

... ובמענה על שאלותיו מה שנלפענ"ד.

בטח יעשה כפי הוראות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, וכשיראה שצריך הוא לעזוב מקומו דעתה יסע ל... והקב"ה ימלא ברכות צדיק במכתבו אליו, שתהי' "הנסיעה כשורה והשי"ת יעזרהו בהדרוש לו ולב"ב יחיו".

ובודאי יודיע לכאן כשיהי' סמוך לעת נסיעתם צלחה, ויוזכרו עוד הפעם על הציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

ומה ששואל באשה שסכנה לה שתתעבר אם מותרת האשה לעשות תחבולות

בזה* - יש אופנים שהתירו חז"ל בשעת תשמיש או לאחר זה וראה שו"ת צמח צדק אה"ע סי' פט שמתיר דלא כמחמירים גם בזה (הובא בשד"ח אס"ד אישות א'. ובפאת שם). ועליו לפנות אל רב בעל הוראה היודע איך נוהגים בזה במדינתו ויבאר לו האופנים שיודע, והוא - הרב - יודיעו הדין. ויוכל לפנות בזה להרב מרדכי פערלאוו הנמצא כעת בצרפת (וכתובתו 36 rue Yves Kermen, Boulogne - sur-Seine, France ) ויכתוב לו שאנכי הצעתי לו שיפנה אליו. והוא יורהו.

בודאי כמקודם יודיע גם כן ממצב החינוך אצלם ומהנעשה אתו, את ב"ב שי' ואת גיסו שי' לטוב.

בברכה להסתדרות טובה וכ"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

כבקשתו מוסג"פ חמשה מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ששלח לכאן.

תרכה

*) ראה תוס' יבמות יב, ב. וקשה להתיר עפמש"כ בשו"ת צפנת פענח ח"א ספ"ט לעשות כיס דחוק שלא יהי' אויר בינו לגיד. דע"פ נדה (כב, א) אין שם זרע ע"ז. - כן מה שהובא בשד"ח פאת שם מהגרש"א מברעזאן להתיר גומע - ל"מ כן בצ"צ. שוב מצאתי שו"ת הרש"מ (ח"א סנ"ח) ושם מדבר בגומע על האם. ודעתו כהצ"צ להתיר ודלא כחת"ס רעק"א שו"ת אמרי אש חיו"ד סיס"ח בנין ציון ח"א קלז, נדרי זריזין בכנוי נדרים לסי' רט"ז.

מהעתק המזכירות.

כיס דחוק: ראה גם לקמן אגרת תרסו.