ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרכו

ב"ה, י"ט סיון, ה'שי"ת

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מר משה שי' פראגער

שלום וברכה!

ידידי דר. יעקב שי' גריפל הודיעני את תוכן מכתבו הראשון שהגיע אליו.

אמנם טובה היא הבשורה שמבשר במכתבו הנ"ל כי רואה סימני ברכה בהשתדלותו להשפיע לטובה על אלה שיכולים לקנות לעצמם - ולהקנות לרבים - עולמם בשעה אחת.

אבל אף שתקוותיו חזקות הן לראות בעתיד פרי מעלליו, בטח זוכר הוא את תוכן שיחתנו בעת ביקורו כאן, אשר הדגשתי כי סוף סוף העיקר הוא המעשה והבפועל ממש, וצריכים לדעת חשבון צדק מהנעשה בפועל.

ועל דבר כל זה, וביחוד אודות המצב הנוכחי בנוגע ליהדות וחינוך במחנות העולים אינו כותב מאומה.

נשען על דבריו בעת שיחתנו, אכפיל בזה בקשתי אז, אשר למרות טרדותיו ועסקיו, ישתדל להוודע הפרטים בזה ולהודיעני המצב בלי כחל ושרק, אפילו שרק של אהבת ישראל, כי לההחלטות אדות היחס לשאלות הקשורות במצב המחנות הנ"ל חשובה לי כל ידיעה ברורה ומפורטת.

שמעתי מספרים, אשר פעם אמר בעל חידושי הרי"ם לחסידיו: אם לא אפעול בכם כל שהוא יהדות, כמה גדולה תהי' הרחמנות עלי, וכמוש"נ וירע למשה בעבורם.

ומעין זה הוא בכל אחד ואחת שיכול להשפיע, באופן ישר או בלתי ישר, על מי שהוא בישראל לחזקו ביהדות או להביאו לפעולה בחיזוק היהדות, אשר צריך הוא לדעת ברור, אשר הצלחתו בזה הוא אשרו ותפקידו של המשפיע עצמו, ובמילא ישתדל בזה ככל הדרוש. וע"פ דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ: חזקה לעבודה שאינה חוזרת ריקם.

בברכה ובתקוה לקבל בשו"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

תרכו

מהעתק המזכירות.