ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרכט

ב"ה, כ' סיון, ה'שי"ת

הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

שלום וברכה!

בזה הנני לבקשו להשתתף באסיפה שתתקיים אי"ה ביום א' כ"ו סיון, ה'שי"ת בערב בשעה 9.30 בדיוק, בביהמ"ד של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, 770 איסטערן פארקוויי, ברוקלין, אדות שאלה חשובה הנוגעת לקיומו של ה"מרכז לעניני חינוך" - מוסד שנתיסד ועומד תחת נשיאותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

בברכת כל טוב

מ. שניאורסאהן

תרכט

מצילום האגרת, שנשלחה לכו"כ.

לקיומו של ה"מרכז לעניני חינוך": על התגברות הפעילות והדוחק בקופה ראה גם לעיל אגרת תקעא. דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בעת האספה נרשמו בס' "שיחות קודש" ה'תש"י, הוצאת תשמ"ה, ע' קכג.

בהמשך לזה ראה לקמן אגרות תרלג. תרמא. תרנג. תרנז. תרסא-ב. תרעט. תרפא. תרפה.

תרצד. תרחצ. תשו.