ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרל

ב"ה, כ"א סיון, ה'שי"ת

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

בתודה רבה הנני לאשר קבלת מכתבו מט' סיון והמודיע בפרטות על המצב שם.

לעונג רב היו לי בשורותיו אדות השעורים ברבים בכלל וסידור למוד דא"ח בפרט ובכתבי קדש כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ נשיאנו בפרטי פרטיות. ובודאי יתחזקו ויתאמצו בזה יותר ויותר והשי"ת יהי' בעזרם. ובטח יודיעו איזה מסכת לומדים, גם יעשו סיום בפרסום הראוי כדי לחזק הדבר ולהרבות מספר הלומדים כו'.

פלא שאינו מזכיר ע"ד לימוד תניא.

בטח משתדלים לספח להלמודים גם מאלו שלע"ע אינם עדיין מאנ"ש וידוע עד כמה האט זיך געקאכט אין דעם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

בנוגע להדבור בעת התפלה מהראוי הוא שידביקו בכותל ביהמ"ד אגה"ק סכ"ד והעתקת המודעה רבה של כ"ק אדנ"ע ע"ד שמיעת קריאת התורה, בטח ישנה אצל אנ"ש בת"א או בירות"ו (נעתקה ג"כ בקובץ מכתבי אדנ"ע קובץ ראשון שהו"ל מוהרר"א שי' פאריז).

בענין לימוד משניות בע"פ - בטח נודעו להם מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בזה שנדפסו בקובץ מכתבים שלו השני.

- ולמה דוקא משניות בע"פ וכו' ביארתי מה שנלפע"ד בקובץ ליובאוויטש הרביעי. -

בענין המקואות מהודרים שבכפר, ת"ח מראש אם יכתוב איך נעשו אם של מעין או מי גשמים ע"י השקה או באופן אחר איך מתנהגים כשצריכים לנקותם וכו' ואם יש להם איזה קבלה בזה נוסף על מש"כ לי הרה"ג וכו' וכו' מהור"י שי' לנדא.

ולמלאות לו שבעים שנה לאריכות ימים ושנים טובות - הנני לאחלו שיזכה לקיום היעוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו (ובמילא יתעסק) להגיד (ולהמשיך) כי ישר הוי' גו' ועפמשנ"ת בלקו"ת ראה סד"ה כי תשמע גו' הישר.

ואיידי דאייתינן ארז"ל (אבות ספ"ה. ונודע הצ"ע ממש"כ בכתהאריז"ל הובא במאו"א סוף אות ז' בן נ' לזקנה וס' לשיבה) בן ס' לזקנה בן ע' לשיבה ונפ"מ אם צ"ל חכם או מופלג אם מחייב קימה או הידור (יעוין קדושין לב, ב. טושו"ע יו"ד סרמ"ד ושער המצות להאריז"ל פ' קדושים. ואכ"מ). ויעוין בלקו"ת סוף הביאור דשחורה אני דשיבה הוא בא"א, מקום דרחמים רבים ורב חסד ימצאנהו תכה"י.

בפ"ש כל החבורה תי'

הרב מנחם שניאורסאהן

תרל

חלקה נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 315 וחלקה בחכ"ד ע' 401, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהורש"ז: גרליק, רבו של כפר חב"ד. אגרת נוספת אליו - לקמן תרצג.

המודעה רבה: אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ח"א אגרת סז.

לימוד משניות בע"פ: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ו אגרת א'תשפט, ובכ"מ.

בקובץ ליובאוויטש הרביעי: לעיל ח"א אגרת קלב.

מש"כ... לנדא: ראה לעיל אגרת תקלט, ובהנסמן בהערות שם. בהמשך לזה לקמן אגרת תרצג.