ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרלא

ב"ה, כ"ב סיון, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורב"צ שי'

שד"ר

שלום וברכה!

בת"ח מוסג"פ מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ (שמונה גליונות) אחרי שהעתיקום במשך הזמן בטח יפרסמום לרבים, בהשמטת השם וכיו"ב, וזכות הרבים תלוי בו.

נא להודיעני מבריאות מרת מרים רחל שתי' שלאף. כן נא להודיעני מה הי' סוף דבר בעסקי מר נייוירט שי' ות"ח על טרחתו בכ"ז.

בטח יבשרני בקרוב שניגש למילוי עיקר שליחותו. וראה לקו"ת ד"ה ויקרא פ"ג וכח המשלח הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הוא ילוהו בכל מפעליו שיהיו ברוב הצלחה בכל הפרטים.

בברכה ופ"ש כל החבורה תי'

הרב מנחם שניאורסאהן

כל הקונטרסים - בטח הגיעום.

תרלא

מהעתק המזכירות.

מהורב"צ: שמטוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תלו, ובהנסמן בהערות שם.