ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרלב

ב"ה, כ"ב סיון, ה'תש"י

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק:

מזל טוב מזל טוב על קשורי התנאים שהיו אצלו עם ב"ג תי' ויהי' בנינם בנין עדי עד על יסודי התוהמ"צ, מתאים לרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ...

בכלל זמני הנישואין בחדשים אלו הם באלול או בכסלו ובנדו"ד הנה, זה תלוי יותר בהכנות מצד הכלה תי'.

בנוגע להנחת תפילין דר"ת - ידוע לי מבחורים ששאלו את כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אם להניח תפילין דר"ת וענה: א גלייכע זאך, ואם כן למה זה ידחה הנחתן לאיזה זמן, כיון שכבר החליט להניחן, וראה שער הכולל פי"א סל"ט בשם ס' עצי עדן, בעטרת זקנים סל"ד בשם ז"ח. אות חיים להגה"צ ממונקאטש סל"ד סק"ג, וכבר כתב בס' פסקי הסדור להרב נאה שלא שמע טעם מפני מה רוב הבחורים מתחילים להניח תפילין דר"ת רק לאחרי הנשואין.

בברכת ואיחול מז"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

תרלב

מהעתק המזכירות.