ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרלג

ב"ה, ערב ראש חדש תמוז, ה'שי"ת

ברוקלין

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"י

שלום וברכה!

בסניפי עבודת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הנה ה"מרכז לעניני חנוך" ו"מחנה ישראל" תפסו מקום מיוחד אצלו, באשר אחריות מיוחדת רחש להם בלקחו על עצמו באופן פרטי ואישי את ההשתדלות להמציא את האמצעים הדרושים לההוצאות הכרוכות בעבודתם, הן בחלקה הגלוי הן בחלקה אשר נהל, ומתנהלת גם עתה באופן חשאי.

ברור ופשוט כי כוונת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ וחפצו ורצונו הוא, כי כל מקצועות העבודה הנ"ל יומשכו כמקדם, היינו לא רק בכמותם ואיכותם הנוכחיות, אלא כמו כל עבודה חי' ההולכת וגדלה, מתפתחת ומתרחבת.

אבל עתה אחריות זו הכספית בעד מקצועות העבודה הנ"ל עמוסה על כתפי כלנו, כל אחד ואחד מחסידיו ומקושריו, להיות הכלים והצינורות שבם ועל ידם ימשיך כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ את שפע השפעתו ועוד ביתר שאת ויתר עז, כי צדיקא דאתפטר אשתכח בכולהו עלמין, גם בעולם הזה המעשה, יתיר מבחיוהי.

והנני מציע לכ' להתדבר עם אנ"ש שי' במחנו ולסדר ועד מקומי משותף למרכז לעניני חנוך ומחנה ישראל, אשר בהקדם האפשרי יגש לעבודה בפועל מתאים לתנאי המקום, להמציא באופן תדירי חלק מסוים מהוצאות מקצועות עבודה הנ"ל.

ונא להודיע שמות חברי הועד למען להזכירם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לברכה ולהצלחה מרובה בעבודתם בועד בפרט, ובעניניהם בכלל. ואם באפשר להודיע באופן שיזכירו אותם על הציון בחג הגאולה יום י"ב תמוז, אשר הוא יום הולדת את כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

- (ראה ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ח. שבת קנו, א ברש"י ותוספות שם. ולהעיר מלקו"ת ר"פ האזינו. מים רבים תרל"ו פקע"ד. ד"ה וזאת התרומה עת"ר. ואכ"מ) -

שאז יכולה להיות, ובמילא שמוכרחת להיות ההתקשרות וההליכה באורחותיו ובפעולתו אשר עבד בעצמו, כנ"ל, ביתר שאת וביתר עז.

בתקוה להתבשר ממנו ומחבריו שי' בשורות טובות מהנעשה בהנ"ל בהקדם,

החותם בכבוד ובברכת כ"ט

מ. שניאורסאהן

תרלג

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 472, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

האגרת נשלחה לכו"כ.

אחריות זו הכספית: ראה לעיל אגרת תרכט, ובהנסמן בהערות שם.