ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרלד

ב"ה, ערב ראש חדש תמוז, ה'תש"י

ברוקלין

אל חברי הנשיאות של הועידה הארצית

הכ"ח

של אגודת ישראל באמריקה

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מיום כ' סיון השי"ת:

כל שאלה בחיי עם ישראל, קלה כחמורה, דורשת שימת לב רצינית מצד כל ועידה הנקראת לדון אודות עניני תורה ויהדות. אמנם בזמן מן הזמנים עולות על הפרק שאלות כאלה, אשר יש בהם משום פקוח נפשות, בגשמיות או ברוחניות, פקוח נפשות יחידים או גם של רבים, ובמילא דורשות המה שימת לב מיוחדה וריכוז כל הכחות בזריזות יתרה לעבודת ההצלה.

שאלה כזאת היא כעת שאלת חינוך הילדים העולים לארצנו הקדושה והצלתם מכפירה וכלי' רוחנית ח"ו.

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ, מנהיג ישראל על מפלגתי, ואשר כל עבודתו, במסירות נפש, במשך עשיריות בשנים היתה ממעל לגדר מפלגה, הנה בכל מקרה של סכנה ח"ו לעם ישראל, השתדל לנצל את כל החוגים שאפשר להועיל על ידם להצלת המצב, ובשעתו התחיל בריכוז כל הכחות להצלת הילדים הנ"ל.

והגם שכבר נראו פירות מהעבודה הזאת, הנה מצב הילדים די מסוכן הוא, ושאלת חינוכם והדרכתם עומדת בכל חומרה.

ואשר לכן, כל אסיפה של יהודים הדואגים לטובת כלל ישראל צריכה להיות במה אשר בה ישמע קול ברמה, קול דרישה חזקה לפתרון השאלה המדאיבה הנ"ל בהקדם היותר אפשרי, וקבלת החלטות לאחוז בכל האמצעים האפשריים להסיר כל המעצורים ואבני נגף מאיזה צד שהוא, המונעים ושוללים מהילדים זכותם להתחנך על ברכי התורה והיהדות.

ברם, גם במדינתנו זו שאלת הצלת הנוער דורשת עבודה גדולה ורחבה, ואחד מסניפי' הוא מלחמה נגד שויון נפש הקהל, אשר כבר נתרגל להמצב אשר רק איזה אחוזים מילדי וילדות בני ישראל מקבלים חנוך כשר, ולכל היותר מתאנחים על מצב זה האיום, ומסתפקים באנחה. ואף שעבודות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ במקצוע זה הוכתרה גם היא בהצלחה מרובה, עוד רב הדרך להגיע לתכלית הרצוי' וכחות ומאמצים מרובים דרושים להעמיד את החינוך באה"ב על בסיס נכון.

הנני רוצה לקוות כי הועידה הארצית תעמיד את שתי השאלות הנ"ל - שאלת חינוך הילדים העולים לארצנו הקדושה ושאלת החינוך של הנוער באה"ב אשר לע"ע רחוקים עדין מיהדות מסורתית - על מקומם הראוי בסדר היום שלה, ונשמע קולה ותורגש השפעתה במעשים בפועל, אשר המעשה דוקא הוא העיקר.

בכבוד וברכה לכל המשתתפים, אשר יצליחו בכינוסם זה לפעול בחיזוק יסודי הדת ובהפצת תורה ביראת שמים

מנחם שניאורסאהן

תרלד

מהעתק המזכירות.