ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרלד*

ב"ה, אר"ח תמוז, ה'שי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"מ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז סיון:

אל יחוש להאריך במכתביו, כי מענינים אותי כל הפרטים מהמצב שבכלל ומפעולותיו בפרט, ובטח ימשיך גם להבא להודיעני תדיר הכל בפרטות.

ידידנו הרב"ג שי' הודיעני כי שלח לו עוד כסף ובאשר בטח גם יתראו פנים אל פנים יוכלו להתדבר גם בנוגע לעתיד. וחבל אשר השגת הויזא בעד הרב"ג שי' נמשכת כ"כ...

- בהיותי אתמול על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הזכרתי להצלחה בעבודה במדינת אפריקא הצפונית וחזקה על רועי ישראל שלא יפרדו מצאן מרעיתם ומה עקשמש אף מכאן ולהבא עומד ומשמש להמשיך ברכה והצלחה בכל מעשי ידי השייכים אליהם ובפרט שימלאו שליחותם ככל האפשרי ובהצלחה בגו"ר.

בברכת הצלחה רבה

הרב מנחם שניאורסאהן

תרלד*

מהעתק המזכירות.

מהור"מ: ליפסקר. אגרות נוספות אליו - לעיל תקנט, ובהנסמן בהערות שם. וראה שם לתוכן האגרת שלפנינו.

הויזא בעד הרב"ג: ראה לעיל אגרת תרכ, ובהנסמן בהערות שם.

1) ראה תניא פ"ב.

2) באריכות: תורה אור פ' מקץ ד"ה ת"ר מצות נ"ח. סהמ"צ להצ"צ מצות נ"ח פ"ג. ד"ה למען דעת, תרס"ט.

3) ראה בתו"א שם ספ"ז דבמשיח יש ב' הבחי', דרועים ונסיכים. - ובש"ס (סוכה נב, ב) נחשב בנסיכים, י"ל מפני שזהו העיקר בו.