ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרלו

בהזדמנות זו הנני בזה לברר מנהגנו, במענה על שאלת רבים:

ראש חודש מנחם-אב שחל בשבת - כמו בשנה זו - אם מפטירין השמים כסאי או שמעו דבר ה'

הנני מעתיק בזה קטע מרשימות שנת תר"צ, שגם אז חל ר"ח מנ"א בשבת, וז"ל:

מוצש"ק, ט' מנ"א ר"ץ יהפך לשמחה, ברלין.

הייתי אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, שכב על הספה, סיפר ע"ד מנהג אמירת ההפטרה בשבת ר"ח מנ"א: אאמו"ר אמר פעם השמים כסאי. כעבור שנים אחדות וחל עוד הפעם ר"ח מנ"א בשבת אמר שמעו דבר ה', ואמר אז שמתחרט על אשר אמר לפני איזה שנים השמים כסאי.

ויעוין השקו"ט בזה, בשו"ע או"ח סתכ"ה ובנ"כ. שערי אפרים ש"ט סכ"ב.

מ. ש.

תרלו

נדפסה בסה"מ תש"י ע' 266 [תאריך הקדמת הקונ' ג' תמוז]. לקו"ש חכ"ד ע' 337.

ברלין... הייתי אצל: ראה מבוא לאג"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ח"ב ע' 24.