ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרלז

ב"ה, ג' תמוז, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לחג הגאולה יב-יג תמוז הבע"ל. ובודאי יזכה בו את כל סביבתו מבלי הבדל סוג, מתאים לדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ במכתבו (נדפס בקונטרס נ"ט ע' 27) אדות גאולה זו, אשר "לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הק', שומרי מצוה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה",

אשר בזה נכללו כל סוגי בני ובנות ישראל: אלו שיש בהם תורה ומצות, אלו שיש בהם תורה או מצות אלו שאין בהם לא תורה ולא מצות ורק אשר בשם ישראל יכונה.

וכידוע אשר כנוי הוא דבר ושם המעלים ומכסה על ענינו של הנקרא בכנוי זה, עד שאפשר שאינו שמו העצמי, גם לא קיצור שמו, גם לא פירוש שמו, גם אפילו לא בלשון שנקרא שמו, גם לא כנויו מצד עצמו אלא שנקרא כך רק על שם משפחתו (ראה ויקרא רבה פ"ל, יב. תקוני זהר דף טו, א. מאורי אור כ' כה. טושו"ע חלק אה"ע סקכ"ט סט"ז ונ"כ. קב ונקי כלל לח. שד"ח אס"ד מע' גט ס"ז. מאמר י"ט כסלו השי"ת - קונטרס עג - פ"ב).

ולא רק יזכה בקונטרס זה את הרבים אלא, עפ"י דרישת רז"ל במכילתא ע"פ תשים לפניהם, גם יסביר לכל אחד ואחת, אשר העיקר הוא להביא המדרש והלימוד למעשה ופועל, בכל אחד ואחת לפי ענינו: במוחין, במדות וכו'.

אשר גם על זה מקבלים חיות וכח מראש הדור, הוא נשיא הדור, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, וכמש"כ בהקדמת הקונטרס, שמהנשיא מקבלים יניקה וחיות לכל הענינים שלנו מכל הענינים והמעלות אשר מנו בו: מסנ"פ (כתר), גאון (מוחין), בעל מדות (חג"ת נ"ה, עיקר המדות), צדיק (יסוד), רוחה"ק (מל') מלומד בנסים ועוד ועוד (מחדו"מ).

יכולת על כל זה ניתנה לנו, חפץ בכל זה יש לנו, וכשיהי' הרצון - אין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכת חג הגאולה ואיחול כ"ט

מ. שניאורסאהן

* * *

הפ"נ שלו נתקבל. ויקרא, בל"נ, על הציון בחג הגאולה הבע"ל.

מה טוב, אם יודיע מהתקדמות התל' בתורה ועבודה, לעתים קבועים.

בטח יודיע מהטבת מצב בריאות זוגתו תי'.

תרלז

נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 329, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

האגרת נשלחה לכו"כ.

במכתבו: אג"ק שלו ח"ב אגרת שפו.

וכמש"כ בהקדמת הקונטרס: באגרת תרלה דלעיל.

הפ"נ שלו: קטע דלקמן - אל מוהרש"ח קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תכה, ובהנסמן בהערות שם.